6 marca 2016 roku o  godz. 12:00  w domu ludowym w Jasionowie odbyło się zebranie wiejskie. W zebraniu oprócz wójta gminy Stanisława Jakiela, udział wzięli radni Józef Kołodziej i Grzegorz Filak oraz pełniący funkcję sołtysa Lucjan Smoleń.

Zgodnie z ustalonym porządkiem zebrania Sołtys przedstawił pokrótce sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2015 rok. Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: rozwożenie klińca na drogi gminne, remont mostków, remont zjazdów z dróg gminnych, porządkowanie i koszenie rowów melioracyjnych i stadionu, wykonanie drobnych remontów w domu ludowym.

W kolejnym punkcie zebrania wójt Stanisław Jakiel przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2015 rok. Poinformował, że 2015 roku Rada Gminy Haczów VII kadencji obradowała na 13 sesjach, na których podjęła 77 uchwał. Do najważniejszych zaliczyć należy: uchwalenie budżetu Gminy Haczów na 2016 rok, uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok, oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Przedstawił szeroki wachlarz inwestycji jakie gmina w minionym roku prowadziła, remonty i roboty tak zwanego bieżącego utrzymania dróg, mienia komunalnego, oświaty i OSP. Dodał, iż prace te finansowane były ze środków własnych i dotacji bezzwrotnych, które pozyskane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dalszej części swojego wystąpienia zapoznał zebranych inwestycjami jakie zostały zrealizowane w Sołectwie Jasionów w minionym roku i jakie są planowane na 2016 rok.

Wykonane:
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 173 m.b.,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 60 m.b.,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej (koło starej ochronki) i koło cmentarza,
- przebudowa drogi lokalnej (koło Pani Giermańskiej) w ramach FOGR,
- remont drogi do mostu w Jasionowie,
- cząstkowy remonty dróg gminnych,
- zakup i dostawa klińca – ilość 162 tony,
- projekt sieci wodociągowej w Jasionowie,
- projekty sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej,
- budowa boiska wielofunkcyjnego,
- remont pomieszczenia w Domu Ludowym,
- dla całej gminy wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Plan na 2016 rok:
- ogrodzenie Zespołu Szkół,
- klimatyzacja w Domu Ludowym,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej,
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej,
- budowa oświetlenia przy drodze powiatowej „Różanka”,
- akty notarialne.

Wśród informacji przedstawionych przez wójta znalazły się także te dotyczące oświaty, zbiórki azbestu i odpadów komunalnych, oczyszczania ścieków, pomocy społecznej, działalności instytucji kultury, działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, zatrudnienia pracowników na prace sezonowe, funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W czasie dyskusji mieszkańcy Jasionowa podjęli wątki dotyczące: niszczenia studzienek kanalizacyjnych sprzętem rolniczym, degradacji rowów melioracyjnych oraz udostępnienia boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców Jasionowa.

Na koniec sołtys dziękując wszystkim za przybycie oraz chęć wspólnych prób rozwiązywania problemów zakończył zebranie.