Zebranie wiejskie w Malinówce zakończyło cykl tegorocznych zebrań wiejskich w gminie Haczów. Gospodarzem spotkania był sołtys wsi, radny rady gminy Roman Kielar.

Wójt gminy Stanisław Jakiel przedstawił zebranym mieszkańcom wsi sprawozdanie z ubiegłorocznych działań prowadzonych w Malinówce. Wśród najważniejszych prac inwestycyjnych należy wymienić:

- zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Haczowie, która gromadzi ścieki również z miejscowości Malinówka;
- poczatek budowy sieci wodociagowej - prace projektowe i procedury formalne zwiazane z inwestycją, o której skali  świadczy ponad 7000 wydanych decyzji;
- budowa placu parkingowego przy kościele;
- remont drogi od Czubskich do Ostrowskich;
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Malinówka;
- remont drogi gminnej nr 290;
- bieżące umocnienia dróg gminnych (kliniec i pospółka);
- budowa przepustów;
- zbiórka eternitu;
- projekt i budowa oświetlenia ulicznego;
- zakup kosiarki samojezdnej;
- wykonanie planu gosp niskoemisyjnej

Z inwestycji planowanych na bieżący rok najwazniejszymi są:

- budowa boiska wielofunkcyjnego;
- remont drogi nr 207;
- budowa chodnika w kierunku cmentarza;
- budowa oświetlenia "do Cisów" - finansowana z funduszu soleckiego z doplatą z budzetu gminy;
- kontynuacja projektowania sieci wodociągowej.


W dalszej części sprawozdania wójt podsumował stan oświaty, której utrzymanie pochłania 43% wydatków z budźetu gminy. O dobrym poziomie nauczania w naszej gminie świadczy fakt, że aż cztery gimnazja z gminy Haczów znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych wyników egzaminów w powiecie brzozowskim. Wójt wspomniał również o spadku liczby urodzeń i zasygnalizował problemy, które zmniejszenie liczebności klas spowoduje w niedalekiej przyszłości.

Dzięki inwestycji w modernizację oczyszczalni, zakończonej w ubiegłym roku, spełnione są wymogi czystości ścieków, okreslone prawem, jednak problemem jest starzejąca się infrastruktura przepompowni (kruszący się beton studzienek, awarie pomp), powodująca rosnące koszty utrzymania.

W zakresie związanym z czystością środowiska w naszej gminie, planowane jest również utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który umożliwiałby mieszkańcom oddawanie odpadów niebezpiecznych, budowlanych, opon itp. w dogodnym dla nich terminie.

Dzięki zatrudnieniu na stażach, przy pracach interwencyjnych oraz pracach społecznie użytecznych, udaje sie wykonać bieżące remonty infrastruktury gminnej. Pracownicy urzędu gminy umocnili w ubiegłym roku w Malinówce m.in. skarpę przy boisku do siatkówki oraz wykonali ogrodzenie przy szkole.

Pozytywne zmiany odnotowała również ochrona zdrowia. Dzięki nowym lekarzom mieszkańcy mają ułatwiony dostep do opieki zdrowotnej. Prowadzone są także wstępne rozmowy w sprawie budowy apteki.

W części przeznaczonej na pytania i wnioski mieszkaców poruszony został problem rozbudowy sieci kanalizacyjnej "na Mogiłach". Wójt gminy wyjaśnił, że inwestycja taka nie jest możliwa w chwili obecnej, ponieważ wysokie koszty budowy w trudnym terenie uniemożliwiają wykonanie w oparciu o sam budżet gminy, a niewielka gęstość zaludnienia w tym terenie nie spełnia wymogów dla uzyskania dofinansowania z zewnątrz.

Na koniec spotkania sołtys zasygnalizował temat budowy kaplicy, pytając zebranych o opinię w tej sprawie. Wszyscy zgodzili się, że jest to inwestycja konieczna dla miejscowości, pojawiły sie również propozycje lokalizacji kaplicy. Budowa ta byłaby finansowana z dobrowolnych składek mieszkańców i temat ten z pewnością w niedalekiej przyszłości w Malinówce powróci.

Sołtys apelował również o zabieranie ze sobą wypalonych zniczy i smieci z cmentarza, aby nie zaśmiecać miejscowości. Zachęcał także do licznego udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży z wiedzy o historii wsi, organizowanego przez dyrekcję Zespołu Szkół w Malinówce.