7 lutego 2016 roku o  godz. 11:30 w Domu Ludowym w Trześniowie odbyło się zebranie wiejskie. W zebraniu oprócz władz gminy Haczów reprezentowanych przez wójta Stanisława Jakiela, udział wzięli radni, sołtys Bukowa Jan Siudyła oraz pełniący funkcję radnego i sołtysa Pan Tadeusz Wójcik.

Zgodnie z ustalonym porządkiem Tadeusz Wójcik przedstawił pokrótce zebranym sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2015 rok.

Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: rozwożenie klińca na drogi gminne, remont mostków i przepustów, porządkowanie i koszenie rowów melioracyjnych, wykonanie drobnych remontów w szkole, remont pomnika oraz prace porządkowe na cmentarzu.

Następnie głos zabrał wójt. Przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2015 rok. Poinformował, że 2015 roku Rada Gminy Haczów VII kadencji obradowała na 13 sesjach, na których podjęła 77 uchwał. Do najważniejszych zaliczyć należy:

- Uchwalenie budżetu Gminy Haczów na 2016 rok,
- Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Haczów,
- Zmiany uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych,
- Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok,
- Uchwalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Haczów przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu, zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji,
- Określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Haczów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów,
- Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Przedstawił zebranym jakie Gmina Haczów w minionym roku prowadziła inwestycje, remonty i roboty tak zwanego bieżącego utrzymania dróg, mienia komunalnego, oświaty i OSP. Dodał, iż prace te finansowane były ze środków własnych i dotacji bezzwrotnych, które pozyskane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dalszej części swojego wystąpienia odczytał zebranym jakie inwestycje zostały zrealizowane w Sołectwie Trześniów w minionym roku i jakie są planowane na 2016 rok:

wykonane:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Haczowa – 257 m.b.;
- nawierzchnia na odcinku drogi "do Młynów" jako dojazdowej do pól 125 m.b;
- nawierzchnia na odcinku drogi „Do lasu”;
- nawierzchnia na odcinku drogi „Zagumnie”;
- zakup i posadowienie wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej 2 szt.;
- dostosowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w kierunku na Bziankę;
- cząstkowy remont dróg gminnych;
- zakup klińca 137,5 tony;
- remont pokryć dachowych oraz orynnowania w Domu Ludowym w Trześniowie;
- remont garaży strażackich;
- wymiana stolarki okiennej w szatni sportowej;
- zakup krzeseł do Domu Ludowego;
- zakup kosiarki samojezdnej;
- zakup garażu blaszaka;
- projekt wodociągu, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- plan gospodarki niskoemisyjnej;
- studium wykonalności dla budynku przedszkola;

planowane:

- FS wykonanie nawierzchni na odcinku drogi „Zagumnie”;
- Wykonanie nawierzchni na parkingu przy kościele;
- Modernizacja szatni i boiska sportowego LKS Trześniów;
- Akty notarialne wykup działek pod obiekty wodociągowe;
- Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Bzianki.

Wśród przedstawionych informacji znalazły się także te dotyczące oświaty, zbiórki azbestu i odpadów komunalnych, oczyszczania ścieków, pomocy społecznej, działalności instytucji kultury, działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, zatrudnienia pracowników na prace sezonowe, funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W czasie dyskusji mieszkańcy Trześniowa podjęli wątki dotyczące: drogi dojazdowej do stadionu i większych dotacji na sport, poprawy nawierzchni dróg, utrzymania zimowego dróg, planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz stanu elewacji domu ludowego.

Na koniec sołtys, dziękując wszystkim za przybycie oraz chęć wspólnych prób rozwiązywania problemów, zakończył zebranie.

Edyta Parysz