W sali domu ludowego we Wzdowie, w niedzielę 28 lutego 2016 roku zebrali się mieszkańcy aby podsumować działania rady sołeckiej oraz urzędu gminy w roku 2015 oraz przedyskutować zamierzenia inwestycyjne na lata kolejne.

Zebranie otworzył sołtys Andrzej Gromek, jako gospodarz spotkania, witając przybyłych: wójta gminy Stanisława Jakiela, radnego Piotra Śmietanę, dyrektora Zespołu Szkół we Wzdowie oraz wszystkich przybyłych mieszkańców.

Pierwszym punktem spotkania było sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej i podsumowanie inwestycji wykonanych w ubiegłym roku: parkingu przy szkole, oświetlania ulicznego w kierunku "Górki", komory chłodniczej do kaplicy pogrzebowej, ogrodzenie sołtysówki, zakupu garażu metalowego i materiałów, malowania elewacji oraz zabezpieczenie skarpy płytami i korytkami betonowymi oraz bieżące remonty dróg gminnych i powiatowych we współpracy z gminą.

W kolejnym punkcie wójt gminy uzupełnił sprawozdanie sołtysa o wydatki związane z oświatą, wspomniał również o wysokich wynikach uzyskanyych przez uczniów z terenu naszej gminy. Przedstawił również Informacje o środowisku i gospodarce wodno-ściekowej gminy, czyli przede wszystkim kosztach związanych z usuwaniem azbestu, które zwiększyły się wraz ze zmniejszeniem dofinansowania z funduszu ochrony środowsika i gospodarki wodnej z poziomu 85% na 50%. Coraz wiekszym problemem staje się również starzejąca infrastruktura kanalizacyjna, której remonty pociągają za sobą rosnące koszty.

W dalszej części sprawozdania wójt przedstawił tematy:

- zatrudnienia okresowego przy robotach publicznych, pracach społecznie użytecznych oraz na stażach;
- utrzymania jednostek OSP i zmianach jakie niesie ze sobą wzrost stawki podatku VAT na sprzet strażacki z 8% na 23%;
- pomocy społecznej, w której najistotniejszą zmianą, która podwaja budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wiąże się z nowymi obowiązkami, jest program RODZINA 500+ <-- kliknij i uzyskaj więcej informacji o programie;
- wydarzeń kulturalnych w gminie Haczów i działalności GOKiW oraz biblioteki;
- gminnej spółki wodnej;
- ośrodka doradztwa rolniczego.

Ostatnim punktem zebrania zwyczajowo były wnioski, zapytania i dyskusja z mieszkańcami. To bardzo ważna część każdego zebrania wiejskiego, gdyż pozwala skonfrontować bieżące działania rady sołeckiej oraz wójta gminy z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców.

Istotnymi sprawami dla uczestników zebrania, którzy zabrali w tej części głos były:

- inwestycje drogowe i konieczność gruntownego remontu drogi do oczyszczalni;
- wycinka drzew uniemożliwiających przejazd większym sprzętem rolniczym do pól;- brak wiaty przystankowej w centrum wsi, ale również i zgłaszane z innej perspektywy problemy z niewłaściwym użytkowaniem wiaty przy sklepie (alkohol, głośne zachowanie);
- wiosenne porządki na chodnikach - w odpowiedzi sołtys wyjaśnił, że leżą one w gestii właścicieli przylegających posesji;
- powstrzymanie wycinki alei dębowej - w odpowiedzi sołtys poinformował o złożonym do urzedu ochrony zabytków oraz starostwa w Brzozowie proteście;
- problemy z nielegalnym zanieczyszczaniem kanalizacji;
- prace przy skarpie - sołtys wyjaśnił, że po weryfikacji z pracownikiem urzędu gminy, postanowiono już o dodatkowym umocnieniu betonowymi płytami;
- modernizacja stadionu sportowego - wójt gminy poinformował o planowanym wniosku na dofinansowanie po ogłoszeniu naboru w ramach Lokalnej Grupy Działania;
- budowa boiska wielofunkcyjnego - również planowane w najbliższej perspektywie finansowej;
- remont wnętrz domu ludowego - wójt wyjaśnił, że oczekiwany jest nabór wniosków, który umożliwi gruntowny remont pomieszczeń domu ludowego.

Ponadto Sołtys przedstawił pomysł utwardzenia nawierzchni parkingu przy kościele we współpracy z proboszczem i mieszkańcami wsi. W dyskusji pojawiły się również pytania o dostęp do internetu szerokopasmowego, zbiórki opon i stopnia zaawansowania prac nad wodociągiem gminnym.

Wszystkie zgłaszane sprawy i problemy, których nie udało się wyjaśnić podczas zebrania, będą poddane weryfikacji sołtysa, rady sołeckiej i wójta gminy i w miarę możliwości rozwiązywane zgodnie z wolą mieszkańców.

Na tym spotkanie zakończyło się, a sołtys podziękował zebranym za przybycie.