12 lutego 2017 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym oprócz władz Gminy Haczów w osobie Wójta Gminy Pana Stanisława Jakiela udział wzięli Starosta Powiatu Brzozowskiego Pan Zygmunt Błaż, Radni Rady Gminy Haczów, Sołtys Wsi Haczów Pan Ryszard Błaż oraz Przewodniczący Społecznego Komitetu Ubezpieczenia Zwierząt Pan  Edward Wojtoń.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad Sołtys Wsi Haczów, przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Poinformował zebranych, iż w 2016 roku w sołectwie Haczów wykonano m.in. chodnik i plac z kostki brukowej w parku za GOKiW, remonty w szkołach i innych budynkach, remonty dróg gminnych oraz szereg prac porządkowych (koszenie poboczy, koszenie skarpy, koszenie boiska LKS Haczów, odśnieżanie). W planach prac na 2017 rok znalazło się wykonanie oświetlenia w parku oraz remont ławy na „wygonie”.

Następnie Wójt Gminy Haczów Pan Stanisław Jakiel, przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2016 rok. Poruszył w nim sprawy związane z uchwaleniem budżetu Gminy Haczów na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Haczów, przyjęciem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Haczów na lata 2016-2019 oraz uchwalenia Statutów wszystkich sołectw z terenu gminy Haczów. Przedstawił zebranym stan majątkowy gminy, powiedział, że zadłużenie na dzień 31-12-2016 z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 1.753.150 zł co stanowi 5,32% w stosunku do dochodów. Koszty obsługi długu wyniosły spłata rat kredytów i pożyczek 634.800 zł, spłata odsetek od rat kredytów i pożyczek 53.164,42 zł. Poinformował również, iż w toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek na bieżące finansowanie wydatków a na dzień 31-12-2016 r. Gmina Haczów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W zakres zrealizowanych inwestycji, do najważniejszych zaliczyć można budowę budynku wielofunkcyjnego dla własnych usług medycznych, likwidację bariery architektonicznej w Przedszkolu Samorządowym, wykonanie alejek i odcinku zasilania elektrycznego w parku, wymianę pieca centralnego ogrzewania w szkole, wykonanie oświetlenia ulicznego za „Morwawą” i na „Sicinie”, budowę chodnika w kierunku Iskrzyni.

W planach na 2017 rok zostały uwzględnione następujące inwestycje: wykonanie pracowni informatycznej w Gimnazjum; wykonanie nawierzchni dróg koło „Lecznicy”, do oczyszczalni ścieków, „do kładki” na górze; dokończenie budowy chodnika w kierunku Iskrzyni; kontynuacja budowy chodnika w kierunku Trześniowa; budowa oświetlenia w kierunku Jabłonicy Polskiej; wymiana okien w Ośrodku Zdrowia.

W czasie dyskusji podjęto wątki budowy kolejnych odcinków chodników, poprawy nawierzchni dróg gminnych, funkcjonowania nowego ośrodka zdrowia. Zwrócono uwagę na problem bezpieczeństwa na drodze Haczów-Jabłonica Polska oraz konieczność poprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku Trześniów-Jasionów. Rozmawiano o rozbiórce budynku na organistówce oraz spotkaniu dotyczącym paneli fotowoltaicznych.

Na koniec Sołtys podziękował wszystkim za przybycie oraz chęć wspólnych prób rozwiązywania problemów i zakończył zebranie.

E. Parysz