Zebranie wiejskie w Bukowie odbyło się w sali Domu Ludowego w dniu 19 lutego 2017 roku. Przewodniczył mu sołtys wsi Jan Siudyła. W zebraniu uczestniczył wójt gminy Haczów Stanisław Jakiel, a funkcję sekretarza pełniła Helena Wójcik.

Rada sołecka w roku ubiegłym w 100% wykonała zaplanowane zamierzenia. Fundusz sołecki wsparli także radni gminy Haczów, dzięki czemu udało się zrealizować nastepujące inwestycje:

-    projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku na „Czekaj”;
-    projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej;
-    wykonanie nawierzchni drogi „Na trawkę”;
-    wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym;
-    utwardzenie masą drogi do przepompowni, dojazdowej do pól.

Ponadto wydatkowano środki na:

-    utrzymanie Domu Ludowego - 12.5 tys zł.;
-    dostawę kruszywa na drogi: kliniec 35 ton, pospółka 13 ton;
-    prace remontowo-porządkowe w ramach robót interwencyjnych oraz stażu (dwie osoby w Bukowie).

Mieszkańcy wsi oraz druhowie z OSP w czynie społecznym przycieli zagrazające bezpieczeństwu korony drzew.

Z inicjatywy sołtysa odbywały się w minionym roku w Bukowie imprezy kulturalno-rozrywkowe: Dzień Kobiet, zabawa taneczna - tzw. "Jajko" oraz piknik rodzinny.

W planach inwestycyjnych na 2017 rok znalazły się:

-    centralne ogrzewanie w Domu Ludowym (Fundusz Sołecki – 15.5 tys. zł + budżet gminy: 10 tys. zł);
-    wykonanie drogi na „Górkę”;
-    wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej 887;
-    oświetlenie w kierunku stadionu;
-    zakup podkaszarki.

Wójt gminy Stanisław Jakiel w swoim sprawozdaniu za rok 2016 nakreślił działania w poszczególnych obszarach:

- rady gminy i podjetych uchwał;
- opłat i podatków lokalnych;
- budżetu i zadłużenia gminy;
- inwestycji i remontów;
- oświaty;
- ochrony środowiska;
- pomocy społecznej;
- kultury.

Po części sprawozdawczej wójt oraz sołtys ustosunkowywali się do pytań mieszkańców. Pani Małgorzata Jędrzychowska-Kielar, była sołtys Bukowa, poruszyła m.in. kwestię opieki nad dębem szypułkowym, stojącym na prywatnej posesji, który liczy już 300 lat i został w 1992 roku uznany przez wojewodę za pomnik przyrody. Mieszkańcy zgłaszali również propozycje inwestycyjne dla rady sołeckiej na przyszłe lata.

Pojawiły się również propozycje budowy boiska wielofunkcyjnego, na wzór tych, które powstawały w ostatnich latach na terenie gminy. Sporym utrudnieniem w powstaniu boiska zdaniem wójta są w tym przypadku zmiany preferencji i zasad dofinansowania tego typu inwestycji z funduszy zewnętrznych, którymi posiłkuje się budżet gminy w swoich inwestycjach, co pomaga najkorzystniej posiadane środki pomnażać.

DK