W minioną niedzielę, 19 marca 2017 r. odbyło się Zebranie Wiejskie w sali Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej.

Zebranie prowadził sołtys Kazimierz Cwynar, a wśród zaproszonych gości obecni byli: wójt gminy Stanisław Jakiel, radni - Robert Szafraniec i Marek Preisnar, dyrektor Zespołu Szkół Grzegorz Terlecki oraz mieszkańcy Jabłonicy Polskiej. Nie pojawił się zaproszony również przez sołtysa przedstawiciel GDDKiA, przesyłając jednak pismo z informacjami na temat planowanej budowy drogi ekspresowej S19. Zebranie protokołował Adam Śnieżek.

Pierwsze w tym roku zebranie w Jabłonicy Polskiej miało charakter sprawozdawczy. Sołtys przedstawił w skrócie działania, jakie podejmował wraz z radą sołecką oraz zrealizowane w ubiegłym roku przedsięwzięcia i inwestycje. W Jabłonicy Polskiej inwestycje wykonane w 2016 roku sięgnęły łącznie kwoty 1 mln zł:

- budowa boiska wielofunkcyjnego;
- zakup lekkiego samoch. ratowniczo–gaśniczego dla OSP;
- wykonanie nawierzchni na parkingu przy kościele;
- wykonanie odcinka 200 m.b. drogi lokalnej do Pana Gerlacha;
- dokończenie projektu sieci wodociągowej;
- wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej;
- wykonanie projektu chodnika przy drodze „Wytrzaska”;
- wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej koło P. Żółkiewiczów;
- wykonanie studium wykonalności dla projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej;
- akty notarialne dla dróg gminnych;
- remont bramy przy Zespole szkół;
- remont sklepu i przystanku;
- dostawa kruszywa na remonty bieżące dróg - 136 ton klińca.

Wydatki poniesione na Dom Ludowy w Jabłonicy Polskiej wyniosły 27.864 zł, a dochody z działności 16.640 zł. Różnica 11.200 zł została pokryta z budżetu gminy.

Plany inwestycji na 2017 rok przedstawił radny Robert Szafraniec:

- wykonanie nawierzchni drogi koło Pana Liputa;
- wykonanie miejsc siedzących na stadionie LKS;
- wykonanie chodnika przy drodze  „wytrzaska”;
- Zakup wyposażenia pracowni informatycznej dla Zespołu Szkółł oraz materiałów dydaktycznych;
- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Haczowa;
- wykonanie projektu i oświetlenia;
- wykonanie nawierzchni drogi „za szkołą”;
- wymiana okien i drzwi w budynku „Towarzystwie Kaczkowskich”;
- zakup podkaszarki.

W kolejnym punkcie zebrania, poświęconym planom budowy drogi S19, sołtys odczytał list z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którym mogą się Państwo również zapoznać, gdyż publikujemy go w załączeniu na końcu tej relacji.

Następnie głos zabrał wójt Stanisław Jakiel, przedstawiając stan ubiegłorocznej realizacji zagadnień z zakresu działalności gminy w poszczególnych obszarach tematycznych. Korzystając z okazji - pogratulował uczniom i nauczycielom wysokich wyników osiąganych przez szkoły z terenu naszej gminy na tle powiatu brzozowskiego, a także strażakom z Jabłonicy Polskiej, którzy odnoszą liczne sukcesy we współzawodnictwie sportowo-pożarniczym na wielu szczeblach.

Wójt przedstawił również pozyskane informacje, dotyczące zewnetrznych inwestycji, które obejmują teren naszej gminy, jak: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Strachocina - Pogórska Wola, budowa drogi ekspresowej S19, budowa internetowej sieci światłowodowej. Zachęcał również do korzystania z oferty wysokiej klasy usług medycznych w nowo utworzonym ośrodku zdrowia w Haczowie.

Dyrektor Zespołu Szkół Grzegorz Terlecki w swoim wystąpieniu podziekował za nowo wybudowane boisko wielofunkcyjne, zapewniając, że bedzie służyło nie tylko potrzebom szkoły, ale wszystkim zainteresowanym. Zachęcił również do korzystania z realizowanych programów zajęć dla dzieci i młodzieży, rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze. Najwiekszym problemem, z jakim boryka się szkoła obecnie jest brak dzieci, co skutkuje komplikacjami przy tworzeniu nowych oddziałów.

Ostatnim punktem zebrania była dyskusja i wolne wnioski. Goracym tematem, nie tylko w Jabłonicy Polskiej, jest poziomwy stan nawierzchni dróg. Jak zapewnił wójt gminy, bedą prowadzone remonty wraz z nastaniem odpowiednich warunków atmosferycznych. Gmina dokonała również zakupu nowego ciągnika m.in. do zimowego utrzymania dróg, zwłaszcza tych, dla których nie sprawdza się cięższy sprzęt drogowy. W dyskusji pojawił się też temat niskiej trwałości wykonywanych dróg i chodników. W wielu przypadkach to efekt procedury przetargowej, która wymusza rywalizację cenową miedzy wykonawcami kosztem jakości materiałów.

DK

Plik do pobrania:

assets/files/list-GDDKiA-170308.pdf