W niedzielę, 12 marca 2017 r. odbyło się w Malinówce pierwsze w tym roku Zebranie Wiejskie. Zebranie poprowadził sołtys wsi Roman Kielar, a wśród zaproszonych gości byli przewodniczący rady gminy Piotr Tasz, wójt Stanisław Jakiel oraz zainteresowani mieszkańcy wsi.

Celem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności rady sołeckiej oraz sołtysa.Sołtys przedstawił w skrócie zakończone w roku ubiegłym realizacje, z kolei wójt podsumował ubiegłoroczne działania realizowane przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne.

Wśród najważniejszych inwestycji na terenie wsi znalazły się:

- budowa boiska wielofunkcyjnego – jedna z nawiększych ubiegłorocznych inwestycji w gminie;
- budowa chodnika oraz zabezpieczenie rowu przy drodze powiatowej;
- wykonanie dokumentacji geologicznej dla osuwiska „Koźliniec”;
- drugi etap projektu wodociągu;
- budowa oświetlenia przy drodze „Do Cisów”;
- remont na odcinku 200m drogi nr 207.

Ponadto wydatkowano środki na:

- DL – wydatki 18.422 zł – dochody 10.880 zł – dopłata 9.600 zł;
- zakup kruszywa, kliniec 126 t, zakup kręgów, płyt jomba, odśnieżanie, remonty bieżące dróg masą bitumiczną.

Plan na rok 2017:

- Zakup pracowni informatycznej i materiałów dydaktycznych dla Zespół Szkół;
- wykonanie drogi za starą szkołą;
- wykonanie odcinka drogi „III Koźliniec”;
- zakup krzeseł dla Domu Ludowego;
- instalacja CO w zakładzie fryzjerskim;
- wykonanie 331mb chodnika przy drodze powiatowej;
- projekt i wykonanie oświetlenia przy drogach nr 496, 290;
- projekt techniczny dla osuwiska „Koźliniec”, zakup działki;
- montaż klimatyzatorów w ośrodku zdrowia.

W dalszej części zebrania komitet budowy kaplicy przedstawił informacje o postępie prac przy budowie kaplicy cmentarnej w Malinówce. Obecnie jest konsultowany projekt budowy i zabezpieczono materiały budowlane. Dokonano również wyboru wykonawcy. Wkrótce można się spodziewać rozpoczęcia prac.

Na zakończenie mieszkańcy mieli możliwość przedyskutowania przedstwionych informacji oraz zwrócenia uwagi na problemy, którymi należy się zająć.

Dużym problemem jest na pewno na terenie całej gminy pozimowy stan dróg. Wiele z nich wymaga remontu. Takie remonty będą sukcesywnie przeprowadzane wiosną w miarę możliwości finansowych gminy, jak i samej pogody.

Powtarzającym się pytaniem, także na zebraniach w innych miejscowościach gminy, jest sprawa wodociągu. Wójt gminy przybliżył obecny stan realizacji budowy wodociągu i utrudnienia, które się z tym wiążą. Tak duży projekt, jaki planowany jest w naszej gminie, wymaga sporego nakładu finansowego w praktyce niemożliwego do zrealizowania w oparciu o sam budżet gminy. Niestety, wbrew oczekiwaniom i mimo zabiegom ze strony samorządu, w bieżącej perspektywie nie pojawiła się żadna oferta dofinansowania tak dużej inwestycji. W związku z tym podjęta została decyzja o realizowaniu projektu w podziale na części, w oparciu o mniejsze programy. Złożono już pierwszy wniosek, a specyfika bieżącej oferty dofinansowania wymusiła niejako sposób realizacji - w połączeniu z projektem uzupełnienia sieci kanalizacyjnej. Jeśli wniosek zyska odpowiednią ilość punktów, rozpoczęte zostaną prace w miejscowości Trześniów i Jasionów. Następnie planowane jest doprowadzenie wody przez Haczów ze zbiornika w Iskrzyni. Liczymy również na pojawienie się w przyszłości nowych programów i możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na ten cel.

Zebranie zakończył sołtys, dziękując wszystkim za przybycie.

DK