Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Haczów

zdjęcie placu PSZOK

ulotka-przód
ulotka-tył


GODZINY OTWARCIA

w środy i soboty w godzinach od 7:00 do 13:00


Czym jest PSZOK ?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, zostawiać selektywnie zebrane (po-segregowane) odpady powstałe w gospodarstwie domowym.

Dostarczający odpady musi okazać dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami za okres poprzedzający oddanie odpadów.


Gdzie jest PSZOK?

PSZOK mieści się w Haczowie na terenie oczyszczalni ścieków
Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Haczów - 36-213 Haczów 595 A
tel. 696 453 668


REGULAMIN FUNCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY HACZÓW.

regulamin-pszok.pdf

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej jako PSZOK) prowadzonego przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno - Ściekowej w Haczowie.
 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest pod adresem: 36 - 213 Haczów 595 A (Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno - Ściekowej w Haczowie).
 3. PSZOK przyjmuje odpady w środy i soboty w godzinach od 7.00 - do 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Haczów, w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
 5. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.
 6. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

§ 2

 1. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Gminy Haczów , opłaty za gospodarowanie odpadami za okres rozliczeniowy poprzedzający oddanie odpadów.
 2. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 3. Przywiezione odpady powinny być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadu przez dostarczającego do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
 4. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem o dopuszczalnej masie 3,5 t na teren PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
 5. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
  • imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,
  • adres nieruchomości , z której pochodzą odpady,
  • rodzaj dostarczonych odpadów,
  • datę dostarczenia odpadów,
  • klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące w wyżej wskazanym gospodarstwie domowym i pochodzą z tego gospodarstwa domowego”,
  • własnoręczne i czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.
   Wzór potwierdzenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 3

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

1) podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
2) przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego,
3) podpisania dokumentu oddania odpadów do PSZOK, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK,
4) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania źródeł otwartego ognia,
5) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK,
6) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,
7) osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.

§ 4

 1. Z nieruchomości, przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

  a) przeterminowane leki,
  b) chemikalia,
  c) odpady komunalne niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, takich jak igły, strzykawki i inne odpady będące pozostałością po iniekcji niekwalifikujące się do odpadów medycznych,
  d) zużyte baterie i akumulatory,
  e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  f) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nie większej niż 200 kg na rok od gospodarstwa domowego. Większą ilość można przekazać na PSZOK za dodatkową opłatą – 500 zł za 1 tonę odpadów
  g) odpady budowlane i rozbiórkowe- w ilości nie większej niż 300 kg na rok od gospodarstwa domowego. Większą ilość można przekazać na PSZOK za dodatkową opłatą – 500 zł za 1 tonę odpadów
  h) zużyte opony z pojazdów ( rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów samochodowych) – w ilości nie większej niż 4 szt. na rok od gospodarstwa domowego. Dostarczone opony powyżej tej ilości będą przyjmowane na PSZOK za dodatkowa opłata 8 zł za jedną szt. opony,
  i) popiół,
  j) odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie),
  k) odpady tekstylne i odzież.

 2. Opłata w stosownej wysokości za dostarczane odpady ponad limit, o których mowa w ust. 1 lit. f, g i h dokonuje się gotówką w PSZOK.
 3. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

  a) zmieszane odpady komunalne,
  b) odpady zawierające azbest,
  c) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
  d) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
  e) sprzęt budowlany,
  f) zmieszane odpady budowlane,
  g) urządzenia przemysłowe,
  h) odpady poprodukcyjne,
  i) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań), cieknące, uszkodzone w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
  j) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
  k) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych),
  l) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
  m) butle gazowe,
  n) materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, wata szklana,
  o) smoły i produktów smołowych m.in. lepiku,
  p) gaśnice.

§ 5

 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.
 3. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do oznakowanego kontenera.
 4. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione do maksymalnej długości 30 cm.
  5.Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:

  a) odpady z betonu i gruzu betonowego i ceglanego (niezanieczyszczone),
  b) odpady ceramiczne, ceramika itp., okna drewniane, okna plastikowe,
  c) styropian.

 7. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości).

§ 6

 1. Pracownicy obsługi PSZOK mają obowiązek:

  a) uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację,
  b) sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 5,
  c) ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów,
  d) ważenia dostarczanych odpadów problemowych,
  e) samodzielnego załadunku odpadów wielkogabarytowych do kontenera, których ciężar i/lub rozmiar uniemożliwia bezpośrednie dokonanie tego przez Właściciela nieruchomości,

 2. Pracownicy obsługi PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów:

  a) każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
  b) każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
  c) jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi:
  d) jeżeli ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe,
  e) jeżeli odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

§ 7

Do obowiązków Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej należy:

1) utrzymywanie w stanie czystości, ładu i porządku boksów, kontenerów oraz terenu wokół PSZOK oraz zabezpieczenie pojemników i kontenerów przed niekontrolowanym dostępem osób i zwierząt,
2) dbanie o odpowiedni stan sanitarny obiektu i urządzeń,
3) zgłaszanie pracownikowi Urzędu Gminy Haczów konieczności odbioru napełnionych kontenerów i pojemników na wysegregowane odpady,
4) monitorowanie i dbanie o bezpieczeństwo mienia i urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK,
5) nadzór nad oświetleniem terenu,
6) bieżące ewidencjonowanie ilości odebranych odpadów obsługiwanych przez PSZOK,
7) przekazywanie bieżących i okresowych informacji Wójtowi Gminy w zakresie funkcjonowania PSZOK.

§ 8

W uzasadnionych przypadkach funkcjonowanie PSZOK może zostać czasowo wstrzymane, bądź może zostać czasowo ograniczone przyjmowanie niektórych frakcji- odpadów.
Informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy.

§ 9

 1. Powyższy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Haczowie pod adresem: www.gminahaczow.pl w zakładce „odpady”.
 2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa związane z przedmiotem działalności Zakładu.