Wojewódzki program profilaktyczny "Cyberbezpieczni"

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu oraz podnoszenia świadomości jest głównym celem programu profilaktycznego, który od marca realizuje Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie.  

Gmina Haczów w ramach partnerstwa, wspólnie z placówkami oświatowymi z terenu Gminy oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przystąpiła do realizacji w/w Programu. Adresatami przedsięwzięcia są małoletni jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się edukacją i wychowaniem.

Celem programu

jest dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem, do których dochodzi w przestrzenie wirtualnej.
Dla wspomnianych powyżej służb i organizacji priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, dlatego w programie założono dodatkowe cele:

• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu poprzez wzrost świadomości prawno-wiktymologicznej adresatów programu,
• uświadomienie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu,
• przedstawienie rodzicom, opiekunom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość),
• upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
• propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie,
• zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz mediów.
 

Metody i formy realizacji:

  1. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
  2. Organizowanie spotkań informacyjno - edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
  3. Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne (przede wszystkim popełnionych za pomocą Internetu czy  telefonów komórkowych).
  4. Prowadzenie (przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej)  prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzemocy.
  5. Organizowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.
  6. Opracowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów  informacyjno - ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa  w Internecie.
  7. Organizowanie debat społecznych podczas których poruszane będą kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie.
  8. Organizowanie/współorganizowanie szkoleń dla specjalistów ds. nieletnich, profilaktyki i dzielnicowych KMP/KPP województwa podkarpackiego w celu poszerzenia wiedzy na temat cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.