Zakup węgla po cenach preferencyjnych


W związku z wprowadzoną USTAWĄ z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Wójt Gminy Haczów informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w Urzędzie Gminy Haczów.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla jest obowiązkowy dla tych, którzy chcą kupić węgiel w cenie gwarantowanej 2000,00 zł brutto za tonę w ilości 1,5 tony na gospodarstwo domowe do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz 1,5 tony na gospodarstwo domowe od 1 stycznia 2023 do 15 kwietnia 2023.

UWAGA!

O zakup preferencyjny węgla mogą ubiegać się osoby, uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie zakupiły węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie poniżej 2 000,00 zł brutto za tonę. Dla usprawnienia weryfikacji wniosków prosimy osoby, które otrzymały dodatek węglowy aby do wniosku dołączyły kserokopię informacji o otrzymaniu dodatku węglowego.

Wniosek o zakup węgla należy składać:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573 lub wysłać pocztą tradycyjną;
  2. za pośrednictwem platformy ePUAP albo pocztą elektroniczną (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem zawartym w elektronicznym dowodzie osobistym).

Wzór wniosku do pobrania poniżej: