Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

A long-haired cat snuggling up to a dog. Original public domain image from Wikimedia Commons
W związku z wymogami określonymi w art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022r., poz. 572) Wójt Gminy Haczów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie:

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2023 rok”

Do dnia 08.12.2022 roku można składać uwagi w formie pisemnej lub na załączonym formularzu na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@haczow.pl lub faksem na nr 13-43-91-696.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie 135 2022 (pdf)
Projekt uchwały (docx)
Formularz opiniowania projektu (doc)