Przypominamy o obowiązku przycinania gałęzi drzew i krzewów zwisających nad drogami gminnymi w miejscowości Trześniów.

Sołtys Wsi Trześniów zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych w miejscowości Trześniów, a których gałęzie drzew i krzewów zwisają nad drogami gminnymi, poboczy, innych elementów dróg o ich przycięcie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej Informacji. Po tym terminie miejscowa Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Radą Sołecką w Trześniowie przystąpi do ich przycięcia.

Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Zgodnie z kodeksem cywilnym mieszkańcy winni utrzymywać zieleń przydomową w taki sposób, żeby drzewa i krzewy nie wyrządzały szkód osobom trzecim i ich mieniu.

Pamiętajmy, że utrzymywanie zieleni przydrożnej jest nie tylko obowiązkiem zarządcy drogi, ale również należy do obowiązku właściciela nieruchomości prywatnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosną na nieruchomościach prywatnych, a ich gałęzie zwisają nad chodnikiem i jezdnią utrudniając uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z dróg.

Trześniów, dnia 06.04.2023 r.