logo UE PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Operacja pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020”.