Gmina Haczów w ramach operacji budowa lub modernizacja dróg lokalnych poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje następujące zadanie inwestycyjne:

Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach : Haczów „do oczyszczalni, Jasionów „koło cmentarza, Malinówka „Za starą szkołą”.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości gminy Haczów poprzez przebudowę : 3254 mb dróg gminnych.

W/w zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (EFRROW) w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w kwocie: 528.186,00 zł.