ROZPORZĄDZENIE NR 3/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRZOZOWIE
z dnia 15 września 2017 r.


w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu brzozowskiego.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1539 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Kołu Łowieckiemu „Bażant” Brzozów jako dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 165pk położonego w części na terenie gmin: Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim, nakazuje się:

1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego 7 sztuk dzików na obszarze obwodu nr 165pk położonego w części na terenie gmin: Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim;

2. wykonanie odstrzału sanitarnego w terminie do 30 listopada 2017r.;

3. zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Brzozowie

Robert Kilar