Minister Infrastruktury i Budownictwa
DLI.I.6620.58.2016.AN.29

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731, z późn. zm.),

Minister Infrastruktury i Budownictwa

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 12 października 2017 r., znak: DLI.1.6620.58.2016.AN.28, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 1/4/16 z dnia 28 września 2016 r., znak: l-IV.747.1.4.2016, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”, sprostowaną postanowieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2016 r., znak: l-IV.747.1.4.2016.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30, jak również z treścią decyzji (bez załączników) - w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, tj. Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, Urzędzie Gminy Haczów, Urzędzie Gminy Korczyna, Urzędzie Gminy w Sanoku, Urzędzie Gminy Wojaszówka, Urzędzie Gminy Zarszyn, Urzędzie Miejskim w Pilźnie, Urzędzie Miasta Krosna, Urzędzie Miejskim w Brzostku, Urzędzie Gminy Jodłowa, Urzędzie Miejskim w Kołaczycach i Urzędzie Gminy Frysztak.

z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Jarosław Kapłon
Zastępca Dyrektora
Departamentu Lokalizacji Inwestycji

obwieszczenie.pdf