W związku z wymogami określonymi w art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1840 ) Wójt Gminy Haczów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie:

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2018 rok”

Do dnia 04.12.2017 roku można składać uwagi w formie pisemnej lub na załączonym formularzu na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@haczow.pl lub faksem na nr 13-43-91-696.

Dokumenty do pobrania:
Projekt uchwały
Formularz opiniowania projektu
Zarządzenie Wójta Gminy