W niedzielę 11 lutego 2018 roku o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się zebranie wiejskie, w którym udział wzięli Starosta Powiatu Brzozowskiego Pan Zygmunt Błaż, Wójt Gminy Haczów Pan Stanisław Jakiel, Radni Rady Gminy Haczów Panowie Mieczysław Józefczyk, Robert Szmyd, Andrzej Błaż, Józef Cynkar, Marek Rozenbajgier, Przewodniczący Społecznego Komitetu Ubezpieczenia Zwierząt Edward Wojtuń oraz Prezes OSP Pan Edward Rozenbajgier.

Zebranie otworzył i poprowadził Pan Ryszard Błaż, Sołtys Wsi Haczów, przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności za 2017 rok. Wśród zrealizowanych zadań wymienił te najważniejsze: remonty dróg gminnych, remont przystanków, czyszczenie i malowanie dachu, koszenie traw i odśnieżanie chodników.

Wójt Gminy Haczów, przedstawił zebranym sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2017 rok. Wymienił inwestycje zrealizowane w 2017 roku finansowane ze środków własnych gminy Haczów i dotacji pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do najważniejszych zaliczył budowę i remonty dróg gminnych (m.in.: do oczyszczalni, do lecznicy) budowę chodnika, remont Przedszkola Samorządowego w Haczowie, budowę odcinków kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego oraz odbudowę kolumnady północnej dworu w Haczowie. W planach na 2018 roku znalazły się remont zaplecza kuchennego w GOKiW, budowa i remont dróg gminnych, budowa kolejnych odcinków chodnika w kierunku Trześniowa i Bzianki, budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie projektu rozbudowy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie oraz budowa wodociągu (etap I – 10 km). Wśród informacji przedstawionych przez Wójta Gminy znalazły się także te dotyczące oświaty, zbiórki azbestu i odpadów komunalnych, oczyszczania ścieków, pomocy społecznej oraz działalności instytucji kultury.

Starosta Brzozowski po krótce wymienił inwestycje powiatu, najważniejsze to remont drogi Jabłonica Polska – Haczów i drogi Jabłonica Polska – Jasionów oraz budowa chodników. Sprawy związane z ubezpieczeniem zwierząt przedstawił Pan Edward Wojtuń a te związane z funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Edward Rozenbajgier.

W czasie dyskusji podjęto wątki bezpieczeństwa (wykonanie przejścia dla pieszych koło Alty, Banku PBS) stworzenia dziennego miejsca opieki dla seniorów oraz zabezpieczenia skarpy przy kościele. Mieszkańcy zabrali głos w sprawie kratek ściekowych przy chodnikach oraz problemów z firmami zajmującymi się przewozem osób na trasie Krosno-Haczów,

Na koniec Sołtys dziękując wszystkim za przybycie zakończył zebranie.

EP