Zebranie wiejskie w Bukowie odbyło się w sali Domu Ludowego w dniu 18 lutego 2018 roku. Przewodniczył mu Sołtys Wsi Jan Siudyła. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, a funkcję Sekretarza pełniła Helena Wójcik.

W pierwszym punkcie zebrania Sołtys przedstawił sprawozdanie z wykonanych w Bukowie inwestycji, dziekując Radnym i Wójtowi, dzięki którym zaplanowane prace mogły zostać zrealizowane. W roku 2017 wykonano nastepujące zamierzenia:

 • centralne ogrzewanie w Domu Ludowym;
 • przebudowa 286 mb drogi „Na Górę”;
 • wykonanie oświetlenia w kierunku stadionu;
 • budowa 171 mb chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej - pod chodnikiem położone zostały również rury pod planowane oświetlenie uliczne;
 • prace przy zabezpieczeniu skarpy i rowu;
 • dostawa kruszywa do remontu dróg;
 • zakup podkaszarki;
 • drobne remonty w budynku Domu Ludowego w ramach robót interwencyjnych oraz stażu.

Dzieki społecznemu zaangażowaniu działających w Bukowie organizacji, jak Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, czy OSP zorganizowane zostały dwie imprezy dla mieszkańców: Dzień Kobiet oraz Piknik rodzinny. Organizację imprez wspierał Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Stanisław Jakiel. W swoim przemówieniu poszerzył sprawozadnie o pozostałe działania podejmowane przez Gminę w ubiegłym roku.

Wśród najistotniejszych uchwał Rady Gminy, podjętych w 2017 roku Wójt wymienił:

 • ustalenie budżetu gminy na 2018 rok na kwotę 40,5 mln zł;
 • uchwalenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Haczów;
 • przyjęcie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Haczów na lata 2017-2023”;
 • dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 • uchwalenie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Haczów na lata 2017-2022";
 • nadanie Statutów Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Wypoczynku w Haczowie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie;
 • ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wodę i ścieki na 2018 rok.

Na rok 2018 dla miejscowości Buków zaplanowane zostały nastepujące inwestycje:

 • remont Sali DL (sufit, oświetlenie, malowanie);
 • budowa kolejnej części chodnika przy drodze wojewódzkiej;
 • budowa kanalizacji;
 • wykonanie projektu oświetlenia przy drodze woj. i „Na Skałkę”;
 • konserwacja zabytkowego dębu w centrum miejscowości.

W dalszej części sprawozdania Wójt przedstawił stan oświaty, gospodarki komunalnej oraz działalność gminnych instytucji kultury.

Ostatnim punktem w planie zebrania była dyskusja. Wśród zgłaszanych problemów, pytań i propozycji zgłaszanych przez uczestników znalazły się:

 • niewłaściwie przeprowadzone przejście przez drogę gminną przez firmę, która kładła przewody, skutkujące tym, że droga jest rozkopana i nieprzejezdna;
 • propozycja poszerzenia drogi "koło Hędrzaka";
 • zagospodarowanie budynku "starej szkoły";
 • zmniejszająca się liczba osób chetnych do angażowania się w OSP;
 • stan realizacji planu budowy sieci wodociągowej.

DK