W Trześniowie dnia 25 lutego 2018 roku odbyło się Zebranie Wiejskie. Zebraniu przewodniczył Sołtys Tadeusz Wójcik. Sekretarzem Zebrania była Alina Prorok. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Wójt Gminy Stanisław Jakiel, Kierownik Posterunku Policji w Haczowie asp. Grzegorz Matusz oraz mieszkańcy wsi.

Zebranie rozpoczął od podsumowania prac Sołtysa i Rady Sołeckiej w Trześniowie, zrealizowanych w ubiegłym roku. Jako opiekun "Trześniowskiego Wesela" Sołtys podsumował również występy zespołu, zwracając się do Wójta o kontynuację wsparcia dalszej działalności. Poinformował również o likwidacji i zbyciu wysłużonych rozkładanych krzeseł z sali Domu Ludowego, które zastąpione zostały krzesłami nowo zakupionymi w ubiegłym roku.

Nastepnie głos zabrał Wójt. W swoim sprawozdaniu wymienił najważniejsze aspekty działania gminy.

Do najistotniejszych uchwał podjętych przez Radę Gminy należało: ustalenie budżetu, uchwały inwestycyjne oraz ustalenie stawek opłat na rok bieżący.

Stan finansów gminy Wójt określił jako bardzo dobry. Zrealizowano 36.5 mln w roku ubiegłym, a zadłużenie na ko0niec roku wyniosło 3% wartości budżetu.

W Trześniowie udało się zrealizować następujące inwestycje:

 • przebudowa dróg „Zagumnie” – 120 mb oraz „Do młynów” – 1 164 mb;
 • zakup 160 t klińca;
 • budowa 270mb chodnika przy drodze powiatowej w kier. Haczowa;
 • zakup działek i wykonanie projektu chodnika w kierunku Bzianki;
 • przebudowa 2350mb drogi wojewódzkiej 887 masą;
 • termomodernizacja SUW;
 • poprawa warunków edukacyjnych poprzez remont i wyposażenie wnętrza przedszkola;
 • wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne w Szkole Podstawowej;
 • zakup krzeseł do Domu Ludowego.

W planach na rok 2018 znalazły się:

 • remonty dróg „Zagumnie” i „Krawcówka”;
 • budowa kolejnych odcinków chodników przy drodze powiatowej i wojewódzkiej;
 • budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;
 • zadaszenie trybun stadionu;
 • zakup pieca CO w Domu Ludowym.

Wójt podziękował również obecnemu na Zebraniu Posłowi Bogdanowi Rzońcy za wsparcie inicjatyw gminnych.

Nasza gmina znajduje się w ścisłej czołówce jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez rozwijanie infrastruktury. Zbliżamy się obecnie do 15 km łącznej długości chodników.

Wśród inwestycji zewnętrznych, które obecnie realizowane są na terenie naszej gminy są: budowa drogi S19 oraz gazociągu wysokiego ciśnienia. Wójt przedstawił zebranym informacje uzyskane od realizujących te przedsięwzięcia na temat postępu prac oraz planowanych terminów.

Kolejnym z najważniejszych zadań gminy jest oświata, która w minionym roku przeszła dużą reorganizację. Obecnie subwencja wypłacana jest dla 928 uczniów szkoły podstawowej oraz 64 przedszkolaków. W minionym roku gmina inwestując w infrastrukturę oraz pomoce szkolne dopłaciła 2.5 mln zł do oświaty, co stanowi około 1000 zł na jednego ucznia.

Ochrona środowiska realizowana jest miedzy innymi poprzez pomoc w odbiorze azbestu, którego w Trześniowie zebrano w minionym roku 9 ton. Wójt apelował o większą dbałość o stan odprowadzanych ścieków i nie wyrzucanie do kanalizacji materiałów, które nie rozpuszczają się, zatykając pompy i przyczyniając się do zwiększenia kosztów eksploatacji sieci. Kolejnym problemem jest także pogarszający się stan segregacji odpadów komunalnych. W przyszłości może to skutkować koniecznością zwiększenia stawek opłat.

W zakresie ochrony powietrza, odpowiadając na często pojawiające się pytanie - gmina obecnie nie realizuje programu wymiany kotłów, gdyż poziom stężenia pyłów pm 10 nie jest na naszym terenie przekroczony, co nie kwalifikuje nas do uzyskania dofinansowania na ten cel. Jednocześnie Wójt zachęcił do zapoznania się z programem WFOŚiGW Przyjazny Dom

Sprawozdanie Wójta zakończyło krótkie podsumowanie funkcjonowania pomocy społecznej, gminnych instytucji kultury oraz spółek wodnych.

Kierownik posterunku policji w Haczowie asp. Grzegorz Matusz przedstawił raport o bezpieczeństwie w Trześniowie. Z prowadzonych w ubiegłym roku 63 postępowań, 17 dotyczyło Trześniowa. Głównie - to oszustwa, zwłaszcza internetowe. Policja apeluje o rozwagę podczas zakupów - zwłaszcza wyjątkowo niska cena oferowanych przedmiotów na tle podobnych ofert powinna wzbudzić naszą czujność.
W Trześniowie odnotowano również 30 wykroczeń ze 131 na terenie całej gminy. Dotyczyły głównie spożywania alkoholu w miejscach publicznych - w okolicach sklepów. Ze względu na zgłoszenia mieszkańców, demoralizujące oddziaływanie i zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa rejon Trzesniowa i Jasionowa objety został planem działań priorytetowych policji we współpracy z innymi działającymi lokalnie instytucjami i osobami, którego celem jest ograniczenie tego zjawiska.

Nastepnie ponownie głos zabrał Sołtys z pytaniem o zgodę mieszkańców na sprzedaż około hektara pola przy oczyszczalni scieków i przeznaczenie uzyskanych środków na rozbudowę Domu Ludowego. Nikt z zebranych nie zgłosił sprzeciwu.

W zwiazku z nadchodzącą rocznicą 600-lecia wsi został powołany komitet obchodów. Zapraszamy mieszkańców do wpółpracy, by godnie uczcić tęokrągłą rocznicę. Przewodniczącym komitetu został Sołtys Tadeusz Wójcik. Wśród planowanych działań zwiazanych z obchodami rocznicy znalazła się publikacja kroniki - albumu o Trześniowie, w którym znajdą się fakty z historii miejscowości. Opieki nad planowanym wydawnictwem podjął się dyrektor brzozowskiej placówki muzealnej Mariusz Kaznowski. Zachęcamy do wsparcia inicjatywy poprzez udostępnienie prywatnych fotografii i dokumentów wpisujących się w ramy planowanej publikacji.

Następnie głos zabrała Dyrektor SP w Trześniowie Joanna Kaczor, prosząc o zgodę mieszkańców na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu przy szkole. Pani Dyrektor Podziękowała również za aktywne włączenie się do programu zbiórki elektrośmieci. Za uzyskane ze zbiórki pieniądze szkoła zakupiła sprzęt sportowy.

Ostatnim punktem Zebrania było wystapienie Posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy. Pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Infrastruktury skupia się na bezpieczeństwie, które jest priorytetem w jego działaniach. Wysokie koszty ponoszone co roku na skutek wypadków niejednokrotnie mogłyby być zmniejszone poprzez odpowiednie działania prewencyjne i inwestycje w infrastrukturę oraz straże pożarne i policję. Kolejnym priorytetem są również działania podejmowane dla zrównoważonego rozwoju regionów słabszych gospodarczo. Podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia polskich firm, a zwłaszcza - sektora przemysłowego oraz uszczelnienia systemu podatkowego.

Sołtys zakończył zebranie dziękując wszystkim za przybycie.

DK