Zebranie Wiejskie w Jasionowie odbyło się 4 marca 2018 roku w sali Domu Ludowego. Gospodarzem Zebrania był Sołtys Lucjan Smoleń. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Radni Rady Gminy Haczów Józef Kołodziej i Grzegorz Filak.

Po powitaniu zgromadzonych Sołtys podsumował działania podejmowane w ubiegłym roku przez Sołtysa i Radę Sołecką:

 • remont studni przed Domem Ludowym;
 • wycięcie krzewów na Rudzie;
 • przycinka gałęzi od stadionu;
 • utwardzenie drogi koło Kasprzyckiego;
 • posadzenie stu sztuk tui przy domu ludowym;
 • dysponowanie pracowników robót publicznych do prac przy koszeniu i porzadkowaniu wsi;
 • remont i zabezpieczenie rowu koło p. Opalińskiej;
 • zakup i montaż krzesełek na stadionie;
 • zorganizowanie corocznego spotkania opłatkowego 6 stycznia.

Sołtys podziękował za współpracę organizacjom działającym w Jasionowie: Radzie Sołeckiej, OSP, KGW, dyrekcji Szkoły Podstawowej oraz członkom stowarzyszenia "Razem dla Jasionowa", po czym oddał głos Radnym.

Informację o realizacji budżetu i planach wydatków na bieżący rok przedstawił Józef Kołodziej. W minionym roku udało się dzieki środkom gminnym oraz pozyskanym dofinansowaniom oraz współpracy z innymi podmiotami zrealizować na terenie Jasionowa nastepujące inwestycje:

 • przebudowa drogi gminnej „Koło Pitery”;
 • droga dojazdowa do pól nr 1199;
 • przebudowa drogi gminnej „Koło Warchoła”;
 • przebudowa drogi gminnej „Koło cmentarza”;
 • zakup 130 t klińca i 80 t pospółki;
 • remonty bieżące dróg masą;
 • budowa 399mb chodnika przy drodze powiatowej;
 • odnowa 2350mb nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 887;
 • budowa chodnika przy drodze gminnej „Koło spółdzielni”;
 • wymiana drzwi wejściowych do dworu;
 • wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne do pracowni informatycznej w placówkach oświatowych.

W planach na rok bieżący znalazły się:

 • zakup średniego samochodu pożarniczego;
 • rozbudowa szatni sportowej;
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej;
 • kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej;
 • remont sufitu Sali DL;
 • droga gminna koło parkingu;
 • wykonanie projektu oświetlenia „Na Czekaj”.

Oprócz inwestycji w infrastrukturę użytkową we wsi podejmowane są także liczne działania kulturalne. Jako radny a zarazem prezes stowarzyszenia "Razem dla Jasionowa", Grzegorz Filak zachęcał do wspólnego działania na rzecz miejscowości, wspierania lokalnych inicjatyw i uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach i koncertach. Dzięki społecznemu zaangażowaniu, wsparciu mieszkańców oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie już od trzech lat na terenie Jasionowa prowadzone są zajęcia taneczne z dziećmi. Udało się również odrestaurować zabytkową drogę krzyżową w kościele parafialnym. W tym roku planowane jest odnowienie zabytkowego nagrobka na cmentarzu.

Nastepnie głos zabrał Wójt Gminy Stanisław Jakiel. W podsumowaniu ubiegłego roku Wójt wyszczególnił działania gminy podejmowane we wszystkich aspektach jej funkcjonowania, czyli oświatę, Ochronę środowiska i Ochotnicze Straże Pożarne, pomoc społeczną i działalność instytucji kultury.

W ostatnim punkcie Zebrania Sołtys udzielił głosu mieszkańcom.

Pierwsze z pytań dotyczyło wyznaczania terminu organizacji zebrań oraz możliwości zaproszenia na Zebranie wiejskie Starosty. Odpowiedzi udzielił Sołtys, informując, że terminy zebrań sprawozdawczych wyznaczane są poprzez uchwałę podjętą przez radę sołecką. W przyszłości planowane jest również zaproszenie na Zebranie Starosty.

Kolejne pytanie dotyczyło realizacji budowy chodnika i modernizacji drogi na Różankę. Pan Czesław Rozum złożył na ręce sołtysa wniosek i listę 50 podpisów mieszkańców. W odpowiedzi Sołtys poinformował, że projekty inwestycji w Jasionowie realizowane są sukcesywnie w miarę możliwości budżetu. Obecnie priorytetem jest ukończenie rozpoczętej budowy chodnika przy bardziej ruchliwej drodze powiatowej.

Odpowiedzi na pytania dotyczące kanalizacji udzielił Wójt. W związku z tym, że obecnie udało się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel, w planie budżetu na bieżący rok znalazł sie również projekt rozbudowy kanalizacji w Jasionowie, zgodnie z istniejącym projektem.

W kwestii dostarczania wody - gmina posiada projekt, jednak brak jest obecnie dużych programów zewnętrznych, które mogłyby umożliwić budowę wodociągu. Podjęta została natomiast decyzja realizacji fragmentu planu w ramach dostępnych źródeł finansowania. Obecnie prowadzony jest przetarg na początkowy odcinek wodociągu - od komory w Iskrzyni - poprzez Haczów do centrum Trześniowa. Dalsze prowadzenie inwestycji zależne jest od możliwości pozyskania dofinansowania z programów zewnętrznych.

W dalszej części zgłoszono także konieczność budowy Oświetlenia drogi gminnej od cmentarza do szkoły, a także konieczność rozwiązania problemu odprowadzania wody opadowej z drogi gminnej po jej przebudowie.

Kończąc zebranie Sołtys złożył wszystkim paniom życzenia z okazji nadchodzącego dnia kobiet, wyrażając wdzięczność, że zawsze tak licznie biorą udział w Zebraniach Wiejskich w Jasionowie.