W dniu 11 marca 2018 r. w Jabłonicy Polskiej odbyło się Zebranie Wiejskie, zorganizowane przez Sołtysa Kazimierza Cwynara. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Radni Rady Gminy Haczów: Robert Szafraniec i Marek Preisnar, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej Grzegorz Terlecki. Sekretarzem zebrania wybrany został Adam Śnieżek.

W roku 2017 odbyły się 2 Zebrania Wiejskie oraz 13 posiedzeń Rady Sołeckiej. Dla mieszkańców zorganizowany został festyn i dwie zabawy zamkniete. W miejscowości było przeprowadzonych łącznie około 20 zadań inwestycyjnych, z których najważniejsze to:

 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej;
 • przebudowa dróg: „Koło Liputa”, „Koło szkoły”;
 • przebudowa drogi powiatowej „Wygoda” w kierunku Haczowa;
 • budowa chodników przy drodze „Na Wytrząskę” oraz przy drodze powiatowej;
 • wykup dróg z MPGK Krosno;
 • remonty bieżące dróg masą, zakup klińca i płyt;
 • projekt przebudowy przepustu mostowego Jabłonica Polska-Iskrzynia;
 • budowa zadaszenia i miejsc siedzących na stadionie, wbudowanie barierki i zakup grzejników do szatni;
 • wyposażenie pracowni szkolnej w nowoczesny sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne;
 • budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Z. Gruszki;
 • zakup krzeseł do DL;
 • remonty w budynku im Kaczkowskich i zakładzie fryzjerskim.

W planach na rok 2018 znalazły się:

 • budowa oświetlenia przy drogach: „Biedronka”, „Do Lorenca”, „K. Śnieżka”;
 • przebudowa dróg „Do Dębiny”, „Łącznik Dr. 148 i 156”;
 • budowa chodników przy drodze gminnej oraz powiatowej w kierunku Haczowa;

Wójt przedstawił sytuację finansową gminy, okreslając ją jako dobrą. Gmina nie posiadała na dzień 31 grudnia zobowiązań wymagalnych, a zadłużenie kształtowało się na poziomie 3% budżetu, który w ubiegłym roku wynosił około 36.5 mln zł. Na rok 2018 Rada Gminy uchwaliła budżet w wysokości 40.5 mln zł, przekraczając próg obowiązkowego objęcia gminy stałym nadzorem audytora.

Oprócz inwestycji podejmowanych przez gminę na naszym terenie prowadzone są także inwestycje zewnętrzne. Wśród najważniejszych jest budowa drogi S-19, której planowany odcinek o długości ok 23 km pomiędzy węzłami Domaradz i Miejsce Piastowe przebiega przez teren Jabłonicy Polskiej i Haczowa. Najwiekszy odcinek - w okolicy przysiółków Budzyń i Zagórze, gdzie przewidziany jest również MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych) po obydwu stronach drogi. Wójt przedstawił kilka informacji udostepnionych przez GDDKiA, związanych z tą inwestycją.

W dniu 4 listopada 2016 r. wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa”. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

1 marca 2018 r. podpisano umowę na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Wykonawcą zadania będzie firma IVIA S.A. Wartość oferty na odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 22,7 km to 9,3 mln zł, z terminem realizacji 22 miesiące.

W ramach zamówienia Wykonawca:

 • przygotuje Koncepcję Programową (KP) w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, plan działań ratowniczych dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;

 • wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno – inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego.

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja stanowiąca część szlaku Via Carpathia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj” i zgodnie z planem powinna być zrealizowana do 2023 roku. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19. Wypłata odszkodowań powinna być realizowana około 2022 roku.

Drugą dużą inwestycją przebiegającą przez naszą gminę, która obecnie wchodzi w etap realizacji, jest gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Strachocina - Pogórska Wola o długości niespełna 100 km i średnicy 1 m. Zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 2020 r.

W dalszej części sprawozdania Wójt poruszył sprawy oświaty, środowiska, pomocy społecznej i kultury. oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, gratulując członkom OSP w Jabłonicy Polskiej sukcesów na miedzynarodowych zawodach w Villach w Austrii.

Nastepnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej, który mówił o perspektywie zmniejszającej się liczby dzieci w pierwszych klasach i oddziałach przedszkolnych. W obecnym systemie dofinansowania edukacji przez państwo wysokość przyznawanych środków związana jest z ilością uczących się uczniów, co może w niedalekiej przyszłości generować problemy z utrzymaniem szkół.

Pozytywną informacją jest natomiast fakt, że szkoła tętni życiem. Realizowane są liczne zajęcia dodatkowe, a poziom nauczania jest bardzo dobry, co owocuje dobrymi wynikami naszych uczniów. W zagospodarowaniu wolnego czasu i rozwoju kultury fizycznej pomocnym jest nowo oddane w ubiegłym roku boisko wielofunkcyjne przy szkole.

Po części sprawozdawczej Sołtys oddał głos mieszkańcom, którzy mogli zgłaszać wolne wnioski i wziąć udział w dyskusji.

Wiodącym tematem, podobnie jak w innych miejscowościach gminy, była sprawa budowy kanalizacji i wodociągu oraz dróg gminnych i nowych odcinków chodnika.

Zgłoszony został również problem z niedostatecznym oznakowaniem zjazdu z drogi krajowej nr 19, które sprawia, że przez miejscowość przejeżdżają mimo zakazu duże samochody ciężarowe, stanowiąc zagrożenie na zbyt wąskiej drodze.

Pan Adam Śnieżek wysunął koncepcję ustalenia wieku osady i organizacji obchodów rocznicowych.

Po wyczerpaniu programu Sołtys zamknął Zebranie, dziękując wszystkim za przybycie.

DK