W niedzielę, 18 marca 2017 r. odbyło się w Malinówce Zebranie Wiejskie. Mimo powrotu zimowej aury mieszkańcy Malinówki dopisali.

Zebranie poprowadził Sołtys Roman Kielar, funkcję Sekretarza pełnił Przewodniczący Rady Gminy Piotr Tasz, Sprawozdanie z działalności gminy przedstawił Wójt Stanisław Jakiel.

W obszernym zestawieniu zapoznalismy się z działaniami gminy w ubiegłym roku. Z tego najbardziej istotne dla mieszkańców są inwestycje wykonane bezpośrednio w miejscowości, które zrealizowane zostały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W 2017 roku wykonano w Malinówce następujące inwestycje:

 • przebudowa drogi gminnej „Koźliniec III” – łącznie 615 mb
 • droga dojazdowa do pól nr 666/2 – 130 mb
 • przebudowa drogi „Za starą szkołą” – 1 159 mb
 • remonty bieżący dróg masą oraz zakup klińca
 • budowa oświetlenia ulicznego za kościołem
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej – 331 mb
 • dokumentacja projektowa osuwiska „Koźliniec I”
 • remont drzwi garażowych remizy
 • wykonanie klimatyzacji w ośrodku zdrowia
 • wykonanie ogrodzenia przy budynku gminnym
 • wykonanie CO w zakładzie fryzjerskim
 • naprawa instalacji CO oraz wod-kan w mieszkaniu w szkole
 • wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt informatyczny i materiały dydaktyczne

Plany na rok 2018:

 • remont zaplecza kuchennego Domu Ludowego
 • dalsza przebudowa drogi „Koźliniec III”
 • utwardzenie drogi nr 207
 • budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych 506 i 625
 • budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej do cmentarza
 • wykonanie projektu technicznego przepustu koło kiosku

Po sprawozdaniu Wójta Gminy Haczów, prowadzący Zebranie Sołtys oddał głos mieszkańcom w sprawie wolnych wniosków i zapytań.

Mieszkańców interesował głównie stan realizacji planowanego wodociągu, który przybliżył Wójt Gminy. Pojawiły się również pytania o miejsca dla 5-latków w oddziałach szkolnych i modernizację ewidencji geodezyjnej. Zgłoszony został również wniosek o rozwiązanie problemu komunikacyjnego w pobliżu szkoły, gdzie samochody zawracają wjeżdżając na prywatną drogę, niszcząc jej nawierzchnię. W odpowiedzi Wójt zadeklarował bliższe zapoznanie się ze zgłaszanymi problemami.

Na zakończenie Sołtys podziękował wszystkim przybyłym za udział w Zebraniu.

DK