W pierwszą niedzielę po Wielkanocy w Domu Ludowym we Wzdowie odbyło się ostatnie już z cyklu sprawozdawczych zebrań wiejskich. Gospodarzem zebrania był Sołtys Wsi, Radny Rady Gminy Andrzej Gromek, Za stołem prezydialnym zasiedli również Wójt Gminy Stanisław Jakiel, Radny Piotr Śmietana oraz Pani Magdalena Kopczyk, która protokołowała zebranie.

Sołtys przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich mieszkańców Wzdowa. Nastepnie - otworzył zebranie, wyznaczając Panią Magdalenę Kopczyk na Sekretarza.

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej objęło podejmowane w ubiegłym roku działania oraz inwestycje zrealizowane we Wzdowie.

Wśród najwazniejszych realizacji należy wymienić:

 • remont bieżący dróg („Ruda” przełomy) oraz przebudowa „Poprzeczniaka”;

 • przebudowa drogi gminnej „Koło SKR”;

 • wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni w Szkole Podstawowej;

 • zakup naczyń i krzeseł do DL;

 • zakup i montaż wiaty przystankowej koło kościoła;

 • zakup klińca i pospółki do bieżących remontów;

 • w roku2017 rozpoczęto również budowę boiska wielofunkcyjnego, niestety firma, która wygrała przetarg, nie wywiązała się z umowy, w związku z czym prace kontynuowane będą w roku bieżącym przez innego wykonawcę.

W planie na rok 2018 znalazły się ponadto:

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej Wzdów-Besko;
 • remont drogi gminnej „Wygon”;
 • budowa oświetlenia ulicznego „W Dębach”;
 • wykonanie nawierzchni parkingu przy kościele;
 • dokończenie ogrodzenia przy szkole.

Następnie, sprawozdanie z realizacji zadań gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, zreferował Wójt. Przedstawił również bieżące informacje o istotnych zmianach w przepisach prawa a także o inwestycjach zewnętrznych, realizowanych na terenie gminy.

Wójt apelował o dbałość o prawidłową segregację odpadów, której jakość w ostatnim czasie pogorszyła się, oraz o nie wrzucanie do sieci kanalizacyjnej odpadów stałych, które nie ulegają rozpuszczeniu w wodzie, blokując i uszkadzając pompy, co w rezultacie podnosi koszty eksploatacji infrastruktury i może skutkować zwiększeniem opłat.

Ostatnim punktem zebrania były wnioski mieszkańców.

W dyskusji poruszona została sprawa przycinki zagrażających bezpieczeństwu konarów drzew przy parku, zalegającego po zimie piasku na drogach oraz błota pozostawianego przez sprzęt rolniczy. Problemem jest także nielegalne odprowadzanie ścieków z przydomowych szamb.

Po wyczerpaniu programu zebrania Sołtys podziękował wszystkim za udział i zakończył spotkanie.