1 marca 2020 roku w Trześniowie odbyło się Zebranie Wiejskie. Zebraniu przewodniczył Sołtys Maciej Wojtuń. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Sołtys Bukowa Jan Siudyła, Radny Rady Gminy Tomasz Bok, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trześniowie Joanna Kaczor oraz przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Magdalena Ignaczyńska.

Po przywitaniu gości i licznie zebranych mieszkańców Pan Sołtys podsumował prace Sołtysa i Rady Sołeckiej w Trześniowie, zrealizowane w ubiegłym roku.

W 2019 roku w Trześniowie zrealizowano następujące inwestycje:

• budowa kolejnego odcinka wodociągu – 8,5 km w sołectwie Trześniów wraz z pracami projektowymi dotyczącymi przyłączy wodociągowych
• kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej
• zakup i rozłożenie 160 t klińca na drogi gminne
• budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Haczowa
• budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 887 w kierunku Bzianki
• wykonanie nawierzchni drogi „Zagumnie”
• wykonanie kanalizacji w Domu Ludowym
• remont ogrodzenia przy Domu Ludowym wiążący się z wykupem działek z zatoką przystankową
• ustawienie bariery ochronnej przy drodze
• zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Trześniów
• renowacja ołtarza w kościele parafialnym

Wśród prac bieżących sołtys wymienił oczyszczanie rowów melioracyjnych, utrzymanie czystości na przystankach czy przycinka gałęzi drzew wzdłuż dróg gminnych.
W planach na rok 2020 znalazły się:

• przebudowa drogi gminnej nr 900
• przebudowa drogi gminnej nr 2384/88
• malowanie dachu na Domu Ludowym
• przeniesienie placu zabaw przed budynek Szkoły Podstawowej
• bieżące remonty dróg przy użyciu klińca
• remont oczyszczalni ścieków

Następnie głos zabrał Wójt. W swoim sprawozdaniu wymienił najważniejsze aspekty działania gminy.

Do najistotniejszych uchwał podjętych przez Radę Gminy należało: ustalenie budżetu, uchwały inwestycyjne oraz ustalenie stawek opłat na rok bieżący. Pan Wójt szczegółowo omówił proces ustalenia stawek podatków czy opłat za odpady komunalne. Istotną kwestią jest także wzrost kosztów stałych bezpośrednio związany ze stale zwiększającą się liczbą przeprowadzonych inwestycji komunalnych. Dotyczy to kosztów obsługi technologicznej, gwarancyjnej czy prawnej.

Wójt przybliżył zebranym także inwestycje ponadgminne dotyczące bezpośrednio Gminy. Trwają prace nad koncepcją programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla budowy drogi szybkiego ruchu S-19. Podtrzymana jest deklaracja rozpoczęcia wykonawstwa w roku 2023 po przetargu „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa również inwestycja dotycząca gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Strachocina – Pogórska Wola.
Jednym z najważniejszych zadań gminy jest oświata. Pan Wójt przedstawił coraz trudniejszą sytuację dotyczącą finansowania placówek oświatowych związaną ze zmniejszającą się liczbą dzieci objętych subwencją. Głos w tej sprawie zabrała obecna na spotkaniu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Joanna Kaczor. Pani Dyrektor podziękowała za dobrą współpracę z Radą Rodziców, za współfinansowanie wielu zadań podejmowanych przez szkołę zarówno przez Gminę jak i przez Radę Rodziców, omówiła trwającą rekrutację na rok 2020/2021, zachęcała do aktywnego udziału w uroczystościach organizowanych przez szkołę i Radę Rodziców a także do śledzenia strony internetowej prowadzonej przez szkołę.

Wśród informacji dotyczących zakresów działalności gminy Pan Wójt omówił także ochronę środowiska która realizowana jest miedzy innymi poprzez pomoc w odbiorze azbestu, zbiórkę odpadów komunalnych, oczyszczanie ścieków i wycinki lasów. Problemem jest także pogarszający się stan segregacji odpadów komunalnych i nie wykorzystywanie w pełni worków do segregacji. W przyszłości może to skutkować koniecznością zwiększenia stawek opłat.

Sprawozdanie Wójta obejmowało także funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który prowadzi wiele programów podnoszących byt mieszkańców objętych pomocą, m.in. świadczenia rodzinne, zasiłki, program 500+, Karta Dużej Rodziny, dożywianie dzieci czy usługi opiekuńcze.

Następnie głos zabrała Pani Magdalena Ignaczyńska przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, która omówiła pracę ośrodka. Oprócz podstawowych informacji dotyczących wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe omówiła ważną kwestię dotyczącą planu azotanowego. W związku z wejściem w życie ustawy - Prawo wodne, na obszarze całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 poz. 243). Zobowiązuje on wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane nawozy do gospodarowania w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie. Pani Magdalena zachęcała również do udziału w kursach chemizacyjnych organizowanych przez ODR. 6 kwietnia na terenie Gminy Brzozów odbędzie się uzupełniający natomiast w dniach w dniach 3-4 kwietnia kurs podstawowy w OSP w Grabownicy Starzeńskiej (szczegóły pod nr 134391002 wew. 36)

Poproszony przez Sołtysa przedstawiciel OSP Trześniów Pan Damian Prugar omówił działania defibrylatora zewnętrznego obsługiwanego przez jednostkę i zachęcał do wykorzystywania go w razie nagłej potrzeby.
Głos zabrał również Radny Tomasz Bok, który poruszył sprawę cmentarza i planu zakupu przez Gminę gruntów przeznaczonych na jego rozbudowę.

Pan Sołtys Jan Siudyła podziękował Pani Dyrektor Szkoły za pomoc w realizacji imprez kulturalnych, OSP Trześniów za współpracę a także zaprosił wszystkich na zorganizowane najbliższe niedzielne popołudnie w związku z Dniem Kobiet.

Ostatnim punktem były pytania zadawane przez mieszkańców, które dotyczyły rozbudowy wodociągu przebiegającego przez Trześniów, odbioru folii rolniczych, czy zalegającego przy drodze piasku wykorzystywanego do zabezpieczenia dróg gminnych podczas gołoledzi.

Sołtys zakończył zebranie dziękując wszystkim za liczne przybycie.

MM