Zebranie Wiejskie w Jasionowie odbyło się 8 marca 2020 roku w sali Domu Ludowego. Gospodarzem Zebrania był Sołtys Lucjan Smoleń. Wśród zaproszonych gości byli Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Radni Rady Gminy Haczów Józef Kołodziej i Grzegorz Filak, Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Magdalena Ignaczyńska oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Zagrobelny.

Na wstępie Pan Sołtys powitał zaproszonych gości oraz zgromadzonych mieszkańców, wśród których były przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na protokolanta zebrania wybrana została Pani Dorota Smoleń, która pełni funkcję Prezesa OSP Jasionów.

W pierwszej kolejności  głos zabrała Pani Magdalena, która omówiła pracę ODR i bogaty Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zapewniała pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych w terminie od 15 marca do 15maja w budynku Urzędu Gminy we wtorki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30 bądź drogą online. Zachęcała do korzystania ze szkoleń organizowanych przez Ośrodek: kursów chemizacyjnych czy atestyzacji opryskiwaczy. W najbliższą środę 11 marca w bibliotece w Trześniowie odbędzie się szkolenie dotyczące dobrostanu zwierząt. 

Następnie sołtys podsumował działania podejmowane w ubiegłym roku przez Sołtysa i Radę Sołecką:

 • wykonanie nawierzchni drogi „koło Pana Ubermana”
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej „droga poscaleniowa” na drodze na Różance,
 • przebudowa drogi gminnej „Koło cmentarza”;
 • budowa kanalizacji sanitarnej „Ruda” i „Grabiec”
 • rozbudowa szatni sportowej na stadionie
 • wykonanie projektów oświetlenia dróg (za cmentarzem, na „Pagór”, koło Pana Mrozowskiego)
 • wykonanie oświetlenia na „Czekaju”
 • zakup i montaż kotary na scenie Domu Ludowego
 • wymiana hydroforu w Domu Ludowym
 • remont dróg gminnych przy użycia klińca i pospółki
 • wykonanie posadzki w garażu OSP
 • zorganizowanie spotkania opłatkowego dla seniorów

Sołtys podziękował za współpracę organizacjom działającym w Jasionowie: Radzie Sołeckiej, Radnym Rady Gminy, OSP, KGW, oraz członkom stowarzyszenia "Razem dla Jasionowa".

Następnie głos zabrał Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, zaproszony w celu przedstawienia informacji o inwestycjach drogowych dotyczących Gminy Haczów a w szczególności sołectwa Jasionów. Pan Starosta mówił o ustawie o drogach, o Państwowym Funduszu Dróg Samorządowych oraz o Funduszu Powodziowym, z których zostanie dofinansowana budowa drogi na „Różankę”. Budowana droga obwarowana jest wieloma  warunkami, które musi spełniać aby skorzystać z w/w dofinansowań. Szczegółowych informacji udzielił także Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Zagrobelny, który omówił program „Powodziówka”. Odpowiadając na pytania mieszkańców przedstawił koszty i realizację budowy chodników, a także omówił modernizację dróg w nowej technologii przy stabilizacji gruntu dla pojazdów z dużym tonażem.

W związku ze Świętem Kobiet przypadającym właśnie w dniu zebrania, Pan Sołtys złożył życzenia obecnym na zebraniu Paniom i w jego imieniu zaproszeni Panowie wręczyli Kobietom kwiaty.

Informację o realizacji budżetu i planach wydatków na bieżący rok przedstawił Pan Wójt. W podsumowaniu ubiegłego roku Wójt wyszczególnił działania gminy podejmowane we wszystkich aspektach jej funkcjonowania, czyli oświatę, Ochronę środowiska i Ochotnicze Straże Pożarne, pomoc społeczną i działalność instytucji kultury.

W planach na rok bieżący, które przedstawił Radny Józef Kołodziej, znalazły się:

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej Jasionów „p. Wieś”
 • zakup naczyń dla kuchni KGW
 • zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP
 • wykonanie oświetlenia drogi gminnej w kierunku P. Koźmy
 • wykonanie nawierzchni drogi koło P. Kukulińskich

Oprócz inwestycji w infrastrukturę użytkową we wsi podejmowane są także liczne działania kulturalne. Jako radny a zarazem prezes stowarzyszenia "Razem dla Jasionowa", Grzegorz Filak zachęcał do wspólnego działania na rzecz miejscowości, wspierania lokalnych inicjatyw i uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach , a także do większego szanowania tego co dzieje się wokół przede wszystkim realizowanych inwestycji.

W ostatnim punkcie Zebrania Sołtys udzielił głosu mieszkańcom.

Pan Wójt wraz z Radnymi odpowiadał na pytania dotyczące spraw sołectwa. Wśród pytań znalazły się dotyczące zadaszenia na przystankach, wycinki przy drogach drzew czy przycięcia gałęzi zagrażających bezpieczeństwu czy udostępniania boiska wielofunkcyjnego działającego przy szkole.

Kończąc zebranie Sołtys podziękował zgromadzonym za liczne przybycie.

MM