SOŁECTWO WZDÓW


Sprawozdanie z działalności Sołtysa Pana Andrzeja Gromka i Rady Sołeckiej we Wzdowie za rok 2020


Ubiegły rok był dla nas wszystkich bardzo trudnym i nieprzewidywalnym rokiem. W marcu zaczęły obowiązywać pierwsze obostrzenia spowodowane wybuchem pandemii COVID -19, co znacznie utrudniło wszystkim mieszkańcom załatwianie spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Z powodu pandemii wprowadzono zakaz organizowania imprez oraz zgromadzeń, w związku z tym nie odbyło się coroczne zebranie wiejskie - sprawozdawcze z udziałem mieszkańców naszej miejscowości.

Pomimo tego trudnego dla wszystkich czasu prowadzone były jednak działania na rzecz rozwoju wsi Wzdów.

Po wprowadzeniu nakazu zasłaniania ust i nosa w naszej gminie została zainicjowana akcja szycia maseczek ochronnych. Do akcji przystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich we Wzdowie oraz mieszkańcy Wzdowa. W sumie, w naszym sołectwie uszyto ponad 1300 maseczek, które przekazano potrzebującym mieszkańcom oraz instytucjom użytku publicznego, w tym szpitalom. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkankom Wzdowa za duże zaangażowanie w powyższą akcję.

W okresie wiosennym odbyła się także na terenie Wzdowa zbiorka środków ochrony osobistej dla brzozowskiego pogotowia ratunkowego zorganizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa z Haczowa. Mieszkańcy naszej miejscowości licznie dołączyli do akcji, za co również dziękuję.


W 2020 roku w naszej miejscowości zostały prowadzone następujące prace inwestycyjne:


 • wykonano część drogi asfaltowej za parkiem w kierunku kościoła - była to inwestycja po częściowo finansowana z funduszu sołeckiego;
 • wyremontowane zostało zaplecze kuchenne w Sali Domu Ludowego - remont polegał na ułożeniu płytek na ścianach do wymaganej przepisami wysokości, wymianie drzwi oraz kompleksowym wyposażeniu kuchennym czyli zakupie m.in. lodówki, chłodni, zmywarko-wyparzarki do naczyń, patelni elektrycznej, stołów oraz regałów.

W ramach prac interwencyjnych pracowała jedna osoba, do zadań której należało koszenie rowów i prace porządkowe na terenie Wzdowa.

Przeprowadzone zostały cząstkowe remonty dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól przy użyciu klińca oraz pospółki.


Rada Solecka zaproponowała aby w budżecie gminy na rok 2021 uwzględnić następujące zadania inwestycyjne:


 • przebudowa i rozbudowa stadionu;
 • dalszy remont Domu Ludowego polegający na wymianie parkietu i adaptacji pomieszczeń pod sceną;
 • budowa dalszej części chodnika w kierunki Beska;
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Rudy (w części zamieszkałej).

Postanowiono ponadto przeznaczyć kwotę funduszu sołeckiego 2021 na dokończenie wykonania drogi asfaltowej za parkiem w kierunki kościoła

Kończąc powyższe sprawozdanie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Wzdowa oraz organizacjom działającym w naszej miejscowości za całoroczną współpracę.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do upragnionej normalności.

Andrzej Gromek
Sołtys wsi Wzdów


Do podsumowania Pana Sołtysa ze Wzdowa dołączamy sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie, przedstawione przez Panią Dyrektor Grażynę Serafin.


Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej Gminna Biblioteka Publiczna w 2020 roku prowadziła działalność kulturalno-edukacyjną. Bibliotekarze nie rezygnowali całkowicie z planowanych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, zmienili natomiast jej formę. Przebieg wydarzeń i spotkań dostosowano do możliwości wynikających z aktualnych obostrzeń sanitarnych.

 1. Przeprowadzono 10 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dorosłego w tym 2 spotkania online.
 2. Udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” wybranej lektury. W tym roku czytaliśmy „Balladynę” J. Słowackiego. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ odbyło się wersji online. Czytali bibliotekarze oraz przedstawiciele DKK.
 3. Udział w Tygodniu bibliotek – nagraliśmy głośne czytanie bajek w wersji online z udziałem przedstawicieli grupy teatralnej JoSe. Łącznie nagraliśmy 4 odcinki dla dzieci.
 4. Zorganizowano 3 spotkanie autorskie w GBP w Haczowie w wersji online:
  • z Panią Joanną Sykat - autorką powieści dla dorosłych
  • z Panem Poetą – autorem bajek dla dzieci
  • z Panem Romanem Pankiewiczem- podróżnikiem i autorem książek dla dzieci w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej).
 5. Udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” w wersji online. W ramach tegorocznej akcji przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy cytat o książce i czytaniu. Konkurs trwał od grudnia do końca stycznia 2021. Cytaty nadsyłano elektronicznie.
 6. Dzień babci i dziadka w bibliotece w Malinówce ( przed ogłoszeniem pandemii).
 7. Warsztaty rękodzielnicze w bibliotece we Wzdowie i Trześniowie (przed ogłoszeniem pandemii).
 8. Kurs języka angielskiego – „Znam język- mogę więcej” - 120 godzin bezpłatnej nauki języka angielskiego dla każdej grupy ( zorganizowano 6 grup) w tym cztery grupy odbywały zajęcia w wersji online.
 9. Konkurs literacki z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II pod hasłem: Kartka do nieba.
 10. Prezentacja multimedialna na temat budowy i roli książki.
 11. Krzyżówka czytelnicza do rozwiązywania w wersji online
 12. Udział w ogólnopolskim konkursie „Biblioteka ekologiczna”.
 13. kontynuacja projektu „Mała Książka - Wielki człowiek”.
 14. Spotkanie z Mikołajem w wersji online.
 15. Zorganizowano kącik poetycki w wersji online, w którym zamieszczamy utwory lokalnych twórców „poetów amatorów”.

Wszystkie wydarzenia były na bieżąco dokumentowane i zamieszczane na stronach internetowych Biblioteki i Gminy oraz na profilu FB.