SOŁECTWO HACZÓW


Rok 2020 był trudnym czasem dla Samorządu. Zostanie w naszej pamięci zwłaszcza w kontekście wybuchu i trwania epidemii COVID-19, której skutki zmieniły naszą codzienną rzeczywistość na płaszczyznach zawodowych, gospodarczych, społecznych jak i prywatnych. Na początku roku, kiedy docierały do nas początkowe informacje z Wuhan dotyczące śmiercionośnego wirusa, jako Jednostka Samorządu Terytorialnego musieliśmy zmierzyć się z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanok, który wówczas obsługiwał nasz Urząd Gminy. Dotknęły nas wprowadzane obostrzenia i życie zaczęło toczyć się inaczej niż zazwyczaj. Po wprowadzeniu nakazu zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych na rynku pojawił się problem z dostępem do artykułów ochrony, dlatego ruszyliśmy z akcją szycia maseczek, których uszyliśmy ponad 22 tysiące. Do akcji bardzo chętnie przyłączyli się ludzie dobrego serca nie tylko z naszej Gminy, którym jesteśmy bardzo wdzięczni i składamy serdeczne podziękowania. Nadal można otrzymać darmową maseczkę w Urzędzie Gminy. Wprowadzone obostrzenia wpłynęły na podjęcie decyzji o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów. Mimo to realizowaliśmy wszystkie sprawy i zadania dotyczące obsługi klientów oraz zadań własnych Samorządu.


Rada Gminy Haczów obradowała w 2020 roku na 8 sesjach i podjęła 58 uchwał. Funkcję przewodniczącego pełni radny Pan Piotr Tasz, natomiast wiceprzewodniczącym Rady jest radny Pan Andrzej Błaż. Do najważniejszych uchwał podjętych w minionym roku należy:

 • uchwalenie budżetu Gminy Haczów na 2021 rok,
 • uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Haczów,
 • uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.,
 • w sprawie dopłaty do lm3 ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług,
 • określenie metody opłat oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina mimo trudnego roku, w którym głównym celem było zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID 19 prowadziła inwestycje i remonty we wszystkich miejscowościach. Prace te wpłynęły na poprawę warunków życia ich mieszkańców.


W miejscowości Haczów realizowano w 2020 roku m.in.:


 • kontynuacja budowy sieci wodociągowej (etap II),
 • zakończenie zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie
 • przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie,
 • budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK,
 • przebudowa drogi powiatowej Nr 2006R Haczów – Besko, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Haczów
 • wykonano nowy łącznik miedzy drogami koło boiska Orlik i przedszkola,
 • prace przy rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego.
 • zakup autobusu marki FORD do przewozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z terenu gminy.

Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w Haczowie za rok 2020 przedstawione przez Pana Ryszarda Błaża


Do zadań sołtysa należy:


 • zwołanie zebrania wiejskiego raz w roku
 • zwołanie posiedzenia Rady Sołeckiej – w minionym roku odbyło się 6 zebrań
 • uczestniczenie w naradach zwołanych przez Wójta Gminy oraz sesjach Rady Gminy
 • wraz z Radą Sołecką, do 30 września sołtys przygotowuje propozycje zadań realizowanych w ramach budżetu gminy oraz podział funduszu sołeckiego
 • zgłaszanie z własnej inicjatywy, na wniosek członków Rady Soleckiej lub mieszkańców pracownikom Urzędu Gminy zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń strukturalnych, tj. awaria oświetlenia, utrzymanie dróg zwłaszcza zimą, usuwanie zakrzaczeń przy drogach, roboty porządkowe
 • prowadzenie dokumentacji, protokoły z zebrań, przekazywanie informacji mieszkańcom
 • współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – przekaz informacji
 • wraz z Radą Sołecka sołtys akceptuje sprzedaż lub dzierżawę gruntów będących własnością gminy na terenie Haczowa

Do pozastatutowych zadań sołtysa należy:


 • organizacja robót pracowników robót interwencyjnych oraz pracowników grupy remontowej przy Urzędzie Gminy

W roku 2020 wykonano następujące roboty w sołectwie Haczów:


 • dokończenie remontu pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej w Haczowie
 • malowanie pomieszczeń remizy OSP Haczów
 • roboty porządkowe w Gminnym Ośrodku Kultury związane z przeprowadzanym remontem obiektu
 • prace przy budowie drogi asfaltowej przy ogrodzeniu przedszkola i boiska „Orlik” oraz wykonanie z kostki brukowej parkingu dla rowerów
 • wymiana kostki brukowej na chodniku przy pomniku w Haczowie
 • remonty dróg gminnych klińcem oraz pospółką
 • utrzymanie poboczy dróg przez koszenie traw i obcinanie drzew
 • udrażnianie przepustów mostków oraz krat ściekowych w drogach
  -wykonanie nasypu pod altanę oraz montaż altany nad Wisłokiem za sklepem Groszek
 • roboty malarskie w Szkole Podstawowej

Rada Sołecka zaproponowała, aby w budżecie Gminy na rok bieżący 2021 uwzględnić następujące zadania inwestycyjne:


 • dalsza budowa sieci wodociągowej
 • budowa chodnika w kierunku Trześniowa i Bzianki
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach: „na Górkach”, w kierunku Winnickiego na Podolu, „za Morwawą”
 • wydzielenie drogi gminnej łączącej drogę powiatową z lasem
 • wykonanie elewacji na budynku Domu Nauczyciela w Haczowie
 • oświetlenie drogi do ławy „na Wygonie” oraz „na Górze”
 • w ramach funduszu sołeckiego zaproponowano urządzenie miejsca rekreacji przy zamontowanej altanie oraz renowację płyty boiska sportowego na stadionie gminnym

Ponadto w Gminnym Planie budżetowym w zakresie inwestycji w sołectwie Haczów znalazły się m.in.:


 • rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego
 • wykonanie nawierzchni drogi gminnej „do Rodzaja”
 • wykonanie urządzeń gminnego terenu rekreacyjnego nad Wisłokiem
 • dotacja na prace konserwatorskie przy drewnianym kościele zabytkowym