Regulamin konkursu fotograficznego
Cztery pory roku w Gminie Haczów

ilustracja

Edycja IV

I Organizator i czas trwania konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Haczów.
 2. Prace fotograficzne należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Haczów z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Gminie Haczów” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 roku do godz. 15:30 (decyduje data wpływu).

II Cel konkursu:

Celem Konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Haczów” jest rozwijanie zainteresowań fotografią, wyzwalanie inwencji twórczej, utrwalanie najciekawszych zakątków Gminy Haczów oraz stworzenie możliwości publicznej prezentacji swoich umiejętności fotograficznych. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Haczów, dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe i szkoły średnie) i osób dorosłych.

III Zasady ogólne

 1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne, przedstawiające miejsca w naszej gminie w czterech porach roku. Nie muszą to być fotografie przedstawiające to samo miejsce – musi być natomiast widoczne odniesienie do pory roku.
 2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 3. Prace fotograficzne:
 • na pracę konkursową składają się 4 zdjęcia,
 • każde z czterech zdjęć musi przedstawiać inną porę roku,
 • technika wykonania i kompozycja fotografii jest dowolna,
 • prace nie mogą być podklejone ani oprawione,
 • format wywołanej fotografii: A4 (297 x210 mm),
 • jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku.
 1. Dostarczone prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora i miejsce, gdzie je wykonano.
 2. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Haczów: „haczow.pl”, przygotowana zostanie również ekspozycja pokonkursowa.
 3. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 4. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie fotografii w materiałach promocyjnych, wydawnictwach oraz na stronach internetowych Gminy Haczów.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Formularz zgłoszenia, zawierający wymagane oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

IV Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne i wyczerpują drogę reklamacyjną.
 2. Kryteria oceny obejmują: zgodność z tematem konkursu, spójność stylu pracy, innowacyjne podejście do tematu, wartość artystyczną i estetyczną prac.
 3. Organizator przewiduje przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnień.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Haczów.
 5. Z laureatami konkursu organizator skontaktuje się telefonicznie lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej haczow.pl/konkurs
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Urząd Gminy Haczów, 36 - 213 Haczów 573,
tel. 13 43 910 02, e-mail: info@haczow.pl

Formularz zgłoszenia prac do konkursu fotograficznego