o_gminie

kosciol

Kościół w Haczowie - zabytek z listy UNESCO

kościół
Nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie,
wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym.

WIĘCEJ O KOŚCIELE

informacje

INFORMACJE I OGŁOSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Biuletyn Informacji Publicznej

Studium Uwarunkowań (SUIKZP)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obrady online

Deklaracja źródeł ogrzewania

Darmowy Internet w miejscach publicznych

Haczów, dnia 18 maja 2023 r.

OA.7150.2.2023

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 40), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213), Uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów oraz Zarządzenia nr 72/2023 Wójta Gminy Haczów z dnia 16 maja 2023 r.

Wójt Gminy Haczów

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu, stanowiącego własność Gminy Haczów

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości: Działka nr: 2902/1, 2902/2, 2903/1 Jednostka ewidencyjna: Haczów; Obręb: Haczów; Numer KW: KS1B/00009141/7
Powierzchnia gruntu [m2]: 0,0849 ha
Powierzchnia lokalu [m2]: 149 m2
Opis nieruchomości: Lokal składa się z:
1) Pomieszczenie usługowe – pow. 99,80 m2
2) Pomieszczenie usługowe – pow. 22,00 m2
3) Korytarz – pow. 8,10 m2
4) Korytarz – pow. 8,00 m2
5) Korytarz – pow. 4,10 m2
6) Sanitariat – pow. 7,00 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Przedmiotem najmu jest lokal położony w budynku Urzędu Gminy Haczów w Haczowie. Przeznaczony jest na prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej.
Termin na jaki zostanie zawarta umowa najmu: 3 lata
Cena wywoławcza 2.364,63 zł netto miesięcznie. Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
Wysokość wadium 200 zł (sł. dwieście złotych 0/100)
Opłaty Podatek od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Koszty: energii, gazu,– wg wskazań liczników
Opłata za wywóz nieczystości stałych – wg odrębnej umowy z firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych
Opłata za wodę i odprowadzanie ścieków – wg odrębnej umowy z Zakładem ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie
Termin wnoszenia opłat do 20 – tego każdego miesiąca
Zasady aktualizacji i opłaty W pierwszym kwartale każdego roku: Czynsz najmu – 0 % inflacji
Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość Brak
Forma przetargowa Przetarg ustny nieograniczony
 1. Przetarg odbędzie się 21 czerwca 2023 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Haczów, Haczów 573 pokój numer 11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości podanej wyżej, przelewem bankowym na konto: Bank BGK 76 1130 1105 0005 2128 4420 0026 w terminie do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 24 00 (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Gminy Haczów). Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

a) dowód wpłaty wadium;
b) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport)
c) reprezentacji osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby;

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie nie mniejszym niż trzy miesiące przed terminem przetargu.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

a). odwołania przetargu
b). zamknięcia przetargu
c). unieważnienia przetargu
d). zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu.

 2. Cena najmu równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie do 20 – tego każdego miesiąca.

 3. Osoba ustalona jako najemca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu.

 4. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 5. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów umożliwiających spoczywa na Najemcy.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i treści ogłoszenia można uzyskać Urzędzie Gminy Haczów, pokój nr 2, w godz. 7:30 do 15:30 , pod numerem tel. (013) 4391002 wew. 16, oraz na stronie internetowej : www.bip.haczow.pl

czytaj dalej...    

Cyberbezpieczni

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu oraz podnoszenia świadomości jest głównym celem programu profilaktycznego, który od marca realizuje Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie.  

Gmina Haczów w ramach partnerstwa, wspólnie z placówkami oświatowymi z terenu Gminy oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przystąpiła do realizacji w/w Programu. Adresatami przedsięwzięcia są małoletni jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się edukacją i wychowaniem.

czytaj dalej...    

aktualnosci

Aktualności z życia gminy

Aktualności, relacje, zdjęcia, filmy z imprez i wydarzeń związanych z naszą gminą:

gazeta

Archiwum Gazety Gminnej

czasopisma samorządu gminy Haczów:

naglowek

odpady

ODPADY KOMUNALNE

 
Harmonogram wywozu śmieci, zasady segregacji, PSZOK, opłaty:
 

ODPADY KOMUNALNE

gws

WODA i ŚCIEKI

Opłaty za wodę i odbiór ścieków:

WODA i ŚCIEKI

linki

Linki do powiązanych stron

Kamera - centrum Haczowa

Detektor burzy

Monitoring rzek

Stadion LKS Haczów

brzozowiana.pl

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek zdrowia

Warsztat Terapii Zajęciowej

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Na Morawie

Strażackie hełmy paradne

Krajowa mapa zagrożeń

Masz problem z narkotykami?

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

MojeStypendium.pl

Rynek-Rolny.pl

Internetowa Giełda Rolna

Kupuj świadomie

Podkarpacki e-bazarek

Giełda Wschód

ue

urzad_gminy

 

Urząd Gminy Haczów

36-213 Haczów 573

13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026,
13 43 92 210, faks: 13 439 16 96
e-mail: gmina@haczow.pl
e-PUAP: /6xep5ft675/SkrytkaESP

Alarmowy numer zarządzania kryzysowego urzędu gminy

695 286 515

Ośrodek Doradztwa Rolniczego (M.Ignaczyńska)
723 977 361

ksiegowe

księgowe

Numery kont do zapłaty


podatków i opłat: 18 1130 1105 0005 2128 4420 0003
za śmieci: 88 1130 1105 0005 2128 4420 0004
za wodę i ścieki: 75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

Dane do faktury


Gmina Haczów, 36-213 Haczów 573
NIP: 6861558238
REGON: 370440206

Numery wewnętrzne referatów


wykaz numerów

mapa

Gmina Haczów