o_gminie

kosciol

Kościół w Haczowie - zabytek z listy UNESCO

kościół
Nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie,
wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym.


Zachęcamy do zwiedzania z przewodnikiem - rezerwacja telefoniczna: 534 557 009


WIĘCEJ O KOŚCIELE

informacje

INFORMACJE I OGŁOSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Biuletyn Informacji Publicznej

Studium Uwarunkowań (SUIKZP)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obrady online

Deklaracja źródeł ogrzewania

Darmowy Internet w miejscach publicznych

Z A W I A D O M I E N I E

herb

Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia,
że w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz.13:00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbędzie się
III sesja Rady Gminy Haczów.

porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 3. Raport o stanie gminy oraz wotum zaufania dla Wójta Gminy Haczów:

a) raport o stanie Gminy Haczów za 2023 rok,
b) debata nad raportem o stanie Gminy za 2023 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Haczów.

4.Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Gminy Haczów za 2023 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Haczów:

a) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Haczów za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
b) sprawozdanie finansowe Gminy Haczów,
c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów,
d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Haczów,
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Haczów za 2023 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Haczów.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Gminy Haczów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
b) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Haczów oraz zwrotu kosztów podróży,
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
d )określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Haczów,
e) zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
f) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz Gminy Haczów,
g) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Haczów,
h) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów,
i) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów,
j) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów,
k) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów,
l) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów,
m) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów,
n) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów,
o) wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie,
p) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2024 rok,
r) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów.

 1. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie za 2023 rok.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Haczów
  Józef Kołodziej

Transmisja na żywo dostępna będzie pod poniższym linkiem:

obrady online

czytaj dalej...    

ilustracja

Informuje się mieszkańców Gminy Haczów, że w dniu 23 czerwca 2024 r. (niedziela) w godz. od 8:00 do 18:00 przeprowadzone zostaną wybory Sołtysów i członków Rady Sołeckiej we wszystkich sołectwach z terenu Gminy Haczów.

(...)

czytaj dalej...    

Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów z dnia 18.06.2024 r. o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Trześniów 1/2024”

Haczów, 2024-06-18

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn.zm.) art. 39 ust. 1 oraz w związku z 46 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

zawiadamiam o podjęciu Uchwały nr LVIII/454/2024 Rady Gminy Haczów z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „TRZEŚNIÓW 1/2024”

Przedmiotem opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „TRZEŚNIÓW 1/2024” będzie teren przeznaczony pod poszerzenie cmentarza wraz z otoczeniem w miejscowości Trześniów, wskazany na załączniku graficznym ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

wnioski do Planu Miejscowego można wnosić w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy Haczów, 36-213 Haczów, Haczów 573 lub elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@haczow.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Haczowie na platformie ePUAP.
Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Haczów na stronie internetowej pod adresem: bip.haczow.pl (zakładka formularze - planowanie przestrzenne), w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia.

Na ww. formularzu składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Haczów, 36-213 Haczów, Haczów 573, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem adresu e-mail: gmina@haczow.pl.
Wnioski należy składać do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Haczów

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Urząd Gminy Haczów, z siedzibą pod adresem: 36-213 Haczów 573
 2. Inspektorem ochrony danych jest Ewa Gawron kontakt: na adres email: merit.inspektor.rodo@gmail.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Ponadto informujemy, że:
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

czytaj dalej...    

aktualnosci

gazeta

Archiwum Gazety Gminnej

czasopisma samorządu gminy Haczów:

naglowek

odpady

ODPADY KOMUNALNE

 
Harmonogram wywozu śmieci, zasady segregacji, PSZOK, opłaty:
 

ODPADY KOMUNALNE

gws

WODA i ŚCIEKI

Opłaty za wodę i odbiór ścieków:

WODA i ŚCIEKI

linki

Linki do powiązanych stron

Kamera - centrum Haczowa

Stadion LKS Haczów

brzozowiana.pl

Zapisy na bezpłatne usługi

Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek zdrowia

Warsztat Terapii Zajęciowej

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Na Morawie

Strażackie hełmy paradne

Krajowa mapa zagrożeń

Masz problem z narkotykami?

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

MojeStypendium.pl

Rynek-Rolny.pl

Internetowa Giełda Rolna

Podkarpacki e-bazarek

Giełda Wschód

urzad_gminy

 

Urząd Gminy Haczów

36-213 Haczów 573

13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026,
13 43 92 210, faks: 13 439 16 96
e-mail: gmina@haczow.pl
e-PUAP: /6xep5ft675/SkrytkaESP

Alarmowy numer zarządzania kryzysowego urzędu gminy

695 286 515

Ośrodek Doradztwa Rolniczego (M.Ignaczyńska)
723 977 361

ksiegowe

księgowe

Numery kont do zapłaty


podatków i opłat: 18 1130 1105 0005 2128 4420 0003
za śmieci: 88 1130 1105 0005 2128 4420 0004
za wodę i ścieki: 75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

Dane do faktury


Gmina Haczów, 36-213 Haczów 573
NIP: 6861558238
REGON: 370440206

Numery wewnętrzne referatów


wykaz numerów

mapa

Gmina Haczów