o_gminie

kosciol

Kościół w Haczowie - zabytek z listy UNESCO

kościół
Nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie,
wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym.


Zachęcamy do zwiedzania z przewodnikiem - rezerwacja telefoniczna: 534 557 009


WIĘCEJ O KOŚCIELE

informacje

INFORMACJE I OGŁOSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Biuletyn Informacji Publicznej

Studium Uwarunkowań (SUIKZP)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obrady online

Deklaracja źródeł ogrzewania

Darmowy Internet w miejscach publicznych

Z A W I A D O M I E N I E

herb

Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2024 r. (środa) o godz.14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Haczów.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Haczów na lata 2024-2028,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów,
c) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2024 rok.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Haczów
Piotr Tasz

Transmisja na żywo dostępna będzie pod poniższym linkiem:

obrady online

czytaj dalej...    

Dopłaty do kukurydzy

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego.

Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

czytaj dalej...    

O G Ł O S Z E N I E

Sołtysa wsi Malinówka


W niedzielę 3 marca 2024 r. o godz 9:15 w Domu Ludowym odbedzie się zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Haczów.

Ze względu na ważność omawianych spraw, prosi się mieszkańców o liczny udział w zebraniu.


czas wydania: 2024-02-19 09:59

czytaj dalej...    

Konkurs plastyczny

Prace plastyczne należy dostarczyć do Urzędu Gminy Haczów z dopiskiem Konkurs plastyczny „Gmina Haczów za 10 lat” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 15:30

czytaj dalej...    

Ćwiczenia wojskowe

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

czytaj dalej...    

POMOC W FORMIE WĘGLA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc rzeczową w formie opału – węgla Mieszkańcy Gminy Haczów znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie...

czytaj dalej...    

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

W związku z obserwowaną aktywnością chronionych drapieżników w pobliżu zabudowań na terenie podkarpacia, wprowadzono rejestr zdarzeń konfliktowych z udziałem wilków, rysi i niedźwiedzi. Rejestr zdarzeń będzie stanowił źródło informacji o skali takich sytuacji, ich charakterze, a także pozwoli wnioskować o ich podłożu, a tym samym będzie stanowić podstawę do podjęcia adekwatnych działań. Rejestr służy głównie do dokumentowania incydentów, które wykraczają poza kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czyli takich, za które nie przysługuje odszkodowanie (np. niepokojąca obecność zwierząt przy zabudowie lub w pobliżu ludzi). Warto zaznaczyć, że aby móc podejmować skuteczne działania, kluczowe jest wczesne wykrywanie sytuacji konfliktowych, dlatego zaleca się zgłaszanie wszystkich obserwacji drapieżników przy zabudowie, zanim problem eskaluje.

W przypadku zaobserwowania wilka, rysia lub niedźwiedzia w pobliżu zabudowy lub w innych niepokojących okolicznościach (np. niepłochliwe osobniki) należy każdorazowo zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy pod tel. 13 439 10 02. Prosimy, by dokumentować (np. zdjęcie wykonane telefonem) i zgłaszać wszystkie obserwacje w celu zarejestrowania rzeczywistej skali zjawiska.

Z poważaniem,
Sekretarz Gminy Haczów
Piotr Rostek

czytaj dalej...    

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Haczów informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów w roku szkolnym 2024/2025, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa: Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Haczów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – Uchwała XXVIII_172_2017.pdf
  • do klas pierwszych szkół podstawowych określa: Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Haczów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów – Uchwała XXVIII_173_2017.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 12 II - 16 II ---
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 19 II – 26 II 22 IV – 25 IV
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 27 II – 14 III 26 IV – 9 V
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 III 10 V
5. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli zapisu w postaci pisemnego oświadczenia 18 III – 21 III 13 V – 16 V
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 III 17 V

Dokumenty w sprawach postępowania rekrutacyjnego przyjmowane będą w placówkach oświatowych w dniach roboczych w w/w terminach w godz. od 8:00 do 14:30 .

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 12 II - 16 II ---
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 19 II – 26 II 22 IV – 25 IV
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 27 II – 14 III 26 IV – 9 V
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 III 10 V
5. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli zapisu w postaci pisemnego oświadczenia 18 III – 21 III 13 V – 16 V
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 III 17 V

Dokumenty w sprawach postępowania rekrutacyjnego przyjmowane będą w placówkach oświatowych w dniach roboczych w w/w terminach w godz. od 8:00 do 14:30 .

Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Haczów z dnia 26 stycznia 2024 r. – Zarządzenie Wójta - terminy postępowania rekrutacyjnego 2024-2025.pdf

czytaj dalej...    

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 z późn.zm.), oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie zachodzi potrzeba dokonania wyboru uzupełniającego ławników kadencji przypadającej na lata 2024-2027.

Do dnia 6 marca 2024 r. można zgłaszać Radzie Gminy Haczów kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brzozowie, Sądu Okręgowego w Krośnie.

Rada Gminy Haczów dokona wyboru:

  • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie,
  • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie.

 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 
Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokacji i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

 
Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (do pobrania). Do karty złożonej przez mieszkańców dołącza się listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis, każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego i odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu pozostawia się bez dalszego biegu.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się w Urzędzie Gminy Haczów – pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej haczow.pl , Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Haczów oraz za pośrednictwem Internetu - na stronach www.ms.gov.pl.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel


Pliki do pobrania:

formularz_krk_osoba.pdf
Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.docx
Obowiązek informacyjny - klauzula w związku z RODO.docx
oświadczenie post. skarbowe.doc
oświadczenie władza rodz.doc

czytaj dalej...    

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Od dnia 29.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

czytaj dalej...    

aktualnosci

gazeta

Archiwum Gazety Gminnej

czasopisma samorządu gminy Haczów:

naglowek

odpady

ODPADY KOMUNALNE

 
Harmonogram wywozu śmieci, zasady segregacji, PSZOK, opłaty:
 

ODPADY KOMUNALNE

gws

WODA i ŚCIEKI

Opłaty za wodę i odbiór ścieków:

WODA i ŚCIEKI

linki

Linki do powiązanych stron

Kamera - centrum Haczowa

Stadion LKS Haczów

brzozowiana.pl

Zapisy na bezpłatne usługi

Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek zdrowia

Warsztat Terapii Zajęciowej

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Na Morawie

Strażackie hełmy paradne

Krajowa mapa zagrożeń

Masz problem z narkotykami?

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

MojeStypendium.pl

Rynek-Rolny.pl

Internetowa Giełda Rolna

Podkarpacki e-bazarek

Giełda Wschód

urzad_gminy

 

Urząd Gminy Haczów

36-213 Haczów 573

13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026,
13 43 92 210, faks: 13 439 16 96
e-mail: gmina@haczow.pl
e-PUAP: /6xep5ft675/SkrytkaESP

Alarmowy numer zarządzania kryzysowego urzędu gminy

695 286 515

Ośrodek Doradztwa Rolniczego (M.Ignaczyńska)
723 977 361

ksiegowe

księgowe

Numery kont do zapłaty


podatków i opłat: 18 1130 1105 0005 2128 4420 0003
za śmieci: 88 1130 1105 0005 2128 4420 0004
za wodę i ścieki: 75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

Dane do faktury


Gmina Haczów, 36-213 Haczów 573
NIP: 6861558238
REGON: 370440206

Numery wewnętrzne referatów


wykaz numerów

mapa

Gmina Haczów