Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Jakie masz prawa?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Wójt Gminy Haczów, z siedzibą pod adresem: 36-213 Haczów 573

Inspektorem ochrony danych jest:

G&P sp. z o.o. kontakt: na adres e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ...

realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane będą przechowywane przez okres ...

wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Ponadto informujemy, że:

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.