SOŁECTWO JABŁONICA POLSKA


(...)
"Jakże dziwny, nerwowy i trudny był ten 2020 rok, a wszystko przez pandemię COVID-19, która nawiedziła Polskę i świat i póki co nie odpuszcza. Trudno było się odnaleźć w świecie obostrzeń, nakazów, zakazów, lock-down’ów, maseczek, dystansu społecznego. Do dzisiaj niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie się z tym pogodzić."
(...)


(treść sprawozdania sołtysa)


Dziękujemy Panu sołtysowi Robertowi Szafrańcowi za sprawozdanie dotyczące działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Jabłonicy Polskiej. Zgodnie z zapowiedzią dołączamy tym razem zagadnienia związane z ochroną środowiska.


Sprawozdanie z działalności Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno – Ściekowej w gminie Haczów w 2020 roku.


Podstawową działalnością Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno – Ściekowej w Haczowie jest:


• dostarczanie wody z sieci wodociągowej do części mieszkańców Haczowa i Trześniowa,
• uzdatnianie i dostarczanie wody do bloków mieszkalnych w Trześniowie i Haczowie,
• oczyszczanie ścieków sanitarnych na oczyszczalniach w Haczowie, Wzdowie i Trześniowie,
• budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej,
• nadzór nad wykonywaniem przyłączy do budynków.
• zimowe utrzymanie dróg gminnych
• prace zlecane przez Urząd Gminy

Za odprowadzanie ścieków większość mieszkańców rozlicza się ryczałtowo tj. od osoby do której to wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury przypisane jest 3 m3 . Mieszkańcy mogą się rozliczać również na podstawie wskazań wodomierza. Obecnie na podstawie wskazań wodomierza rozliczane jest 293 budynków mieszkalnych plus osiedla mieszkaniowe w Haczowie i Trześniowie.

Do nowej sieci wodociągowej podłączyło się 107 gospodarstw domowych.

Możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej i korzystanie z niej mają mieszkańcy następujących rejonów: W Haczowie od granicy z Bzianką do centrum miejscowości, w Trześniowie od granicy z Haczowem do rejonu kościoła.


W 2020 roku wykonywano na terenie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej następujące prace:


• modernizacja osadnika wtórnego nr 2 na oczyszczalni we Wzdowie poprzez zamontowanie pompy na części pływające oraz pompy do osadu nadmiernego a także demontaż koryt betonowych i zamontowanie koryt ze stali nierdzewnej
• naprawy bieżące urządzeń na oczyszczalni ścieków w Haczowie
• naprawy pomp ściekowych w przepompowniach na terenie Gminy Haczów,
• codzienna obsługa oczyszczalni ścieków w Haczowie , Trześniowie i Wzdowie,
• czyszczenie okresowe przepompowni ścieków oraz usuwanie skratek z koszy chroniących pompy przed zatykaniem przez niewłaściwe materiały wrzucane do kanalizacji,
• prace porządkowe, koszenie trawy na oczyszczalniach, przepompowniach i ujęciach wody,
• transport osadów z oczyszczalni Wzdów i Trześniów na oczyszczalnię w Haczowie,
• transport osadów odwodnionych z oczyszczalni na pola uprawne w celu ich wykorzystania przyrodniczego,
• odczyty i plombowanie wodomierzy, naprawy pojazdów używanych przez Zakład
• obsługa stacji uzdatniania wody w Haczowie i Trześniowie,


AKTUALNE STAWKI OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ DOSTARCZANIE WODY:


• woda z nowej sieci wodociągowej: 5,58 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 5,94 zł brutto
• woda uzdatniona (SUW): 6,16 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 4,96 zł brutto
• woda nieuzdatniona: 3,08 zł za m3 brutto + opłata abonamentowa 1,78 zł brutto
• ścieki wg zużycia: 4,63 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 4,23 zł brutto za umowę
• ścieki ryczałtowo: 4,63 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 1,78 zł brutto za umowę


Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków.

Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028)


Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:


  1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 ºC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
  4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i za-sad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.”

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych.