Inwestycje w gminie Haczów.

Każdego roku w gminie Haczów realizowane są inwestycje poprawiające bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców. Podczas zadania realizowanego i dofinansowanego w ramach wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „ budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020” zostały przeprowadzone ,,Przebudowy dróg na terenie gminy Haczów nr 115774R, 115732R, 115744R, 115760R, 115754R, oraz na działkach 377/3, 1122/1, 2901”. Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości gminy Haczów poprzez przebudowę dróg umożliwiających dojazd do budynków użyteczności publicznej. Zadaniem objęto: przebudowę drogi gminnej nr 115754R w miejscowości Buków „Na skałę”, przebudowę drogi gminnej nr 115744R Haczów – Zalesie w miejscowości Haczów, przebudowę drogi gminnej nr 115732R Haczów – Malinówka w miejscowości Haczów, przebudowę drogi gminnej wewnętrznej „koło szkoły” w miejscowości Haczów, przebudowę drogi wewnętrznej w m. Jabłonica, przebudowę drogi gminnej nr 115774R w miejscowości Malinówka „koło szkoły”, przebudowę drogi gminnej nr 115760R w miejscowości Wzdów „ koło cmentarza”.

W miejscowości Haczów zakończono również zadanie realizowane i dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Brzozowska w ramach poddziałania „Wsparcie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej nr 153909R w miejscowości Haczów „Od kościoła do Koguta”.