Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025 w Gminie Haczów

Obraz1

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.
Powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków na 2024 r.

Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

W 2024 roku Gmina Haczów otrzyma wsparcie finansowe na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 6.000,00 zł. dla czterech szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne:

1.Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej - 1.500,00 zł.
2.Szkoła Podstawowa w Jasionowie - 1.500,00 zł.
3.Szkoła Podstawowa w Malinówce - 1.500,00 zł.
4.Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wzdowie - 1.500,00 zł.

Otrzymane środki zostaną wykorzystane na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Do dyspozycji szkół przekazana zostanie kwota ogółem 7.500,00 zł., z czego 6.000,00 zł stanowić będą środki z dotacji celowej z budżetu państwa, a 1.500,00 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Haczów.