Zebranie Wiejskie w Bukowie

5 marca 2023 roku w Bukowie w sali Domu Ludowego odbyło się Zebranie Wiejskie, zorganizowane przez Sołtysa Wsi Jana Siudyłę. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel oraz zainteresowani mieszkańcy Bukowa.

Na początku spotkania Sołtys podziękował Wójtowi, Radnym Rady Gminy, członkom Rady Sołeckiej oraz Urzędnikom za dobrą współpracę w minionym roku. Następnie przedstawił sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku ubiegłym oraz planowanych na rok bieżący, które mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców sołectwa Buków.

W 2022 roku były to:

 • budowa chodnika przy drodze gminnej Buków – Jasionów
 • wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi „Na trawkę”
 • remont klatki schodowej w Domu Ludowej, z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego,
 • wykonanie monitoringu Domu Ludowego i placu zabaw, również z wykorzystaniem Funduszu,
 • budowę wodociągu,
 • zakup krzeseł do Domu Ludowego,
 • budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej,
 • budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej,
 • zakup garażu dla sołtysa,
 • wymiana elementów na placu zabaw,
 • naprawa elewacji Domu Ludowego.

Z prac, wykonywanych na bieżąco Sołtys wymienił obcinkę drzew przy drogach gminnych, utrzymanie porządku przy drogach, na przystankach i miejscach publicznych oraz utrzymanie dróg dojazdowych przy wykorzystaniu klińca i pospółki.

Na bieżący, 2023 rok zaplanowano w sołectwie Buków:

 • przebudowa drogi „Na trawkę”,
 • przebudowa drogi gminnej „Do stadionu”,
 • budowa wodociągu,
 • projekt techniczny sieci wodociągowej,
 • projekt techniczny kanalizacji,
 • poszerzenie drogi gminnej „Hebda”

Jak podczas każdego z zebrań Wójt Gminy Haczów, przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2022 rok. Omówił najważniejsze prace podejmowane przez gminę w ubiegłym roku oraz rozpoczęte inwestycje kontynuowane w roku bieżącym.

W miejscowości Buków w 2023 roku zostanie zrealizowany odcinek o długości 2,46 km sieci wodociągowej, zapewniając dostarczenie wody dla większości mieszkańców.
Wójt Gminy przybliżył uczestnikom zebrania gospodarkę wodno – ściekową w gminie.

Za odprowadzanie ścieków większość mieszkańców gminy rozlicza się ryczałtowo tj. od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie. Mieszkańcy mogą się rozliczać również na podstawie wskazań wodomierza. Obecnie na podstawie wskazań wodomierza rozliczane jest 309 budynków mieszkalnych plus osiedla mieszkaniowe w Haczowie i Trześniowie.
Do nowej sieci wodociągowej podłączyło się ogółem 298 gospodarstw domowych (stan na 31.01.2023 r.)

AKTUALNE STAWKI OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ DOSTARCZANIE WODY:

• woda z nowej sieci wodociągowej: 5,85 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 5,40 zł brutto
• woda uzdatniona (SUW): 6,43 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 4,96 zł brutto
• woda nieuzdatniona: 3,13 zł za m3 brutto + opłata abonamentowa 2,16 zł brutto
• ścieki wg zużycia: 5,69 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 4,86 zł brutto za umowę
• ścieki ryczałtowo: 5,69 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 2,93 zł brutto za umowę.

W dalszej części, w związku z otrzymanym od policji pismem, Sołtys zaapelował do mieszkańców o umieszczenie na posesjach tabliczek z numerami domów. Tabliczki powinny być czytelne i umieszczone w widocznym miejscu, co przede wszystkim usprawni pracę dostawcom, kurierom i listonoszom.

Na koniec głos zabrali mieszkańcy, którzy podejmowali m.in. temat wodociągu, budowy dróg gminnych oraz ich zabezpieczenia.