Zebranie Wiejskie w Haczowie

 

W niedzielę 13 marca 2022 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się, wznowione po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, zebranie wiejskie, w którym udział wzięli Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Radni Rady Gminy, sołtys wsi Ryszard Błaż, Edward Rozenbajgier Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie oraz zainteresowani mieszkańcy.
 

Spotkanie otworzył i prowadził sołtys Haczowa, który po przywitaniu zebranych przedstawiali sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2021 rok oraz plany inwestycyjne na rok bieżący. Do zadań sołtysa należy między innymi zwołanie zebrania wiejskiego raz w roku, zwołanie posiedzenia Rady Sołeckiej, uczestnictwo w naradach zwołanych przez Wójta Gminy oraz sesjach Rady Gminy, przygotowanie propozycji zadań realizowanych w ramach budżetu gminy oraz podziału funduszu sołeckiego, utrzymanie dróg zwłaszcza zimą, usuwanie zakrzaczeń przy drogach, roboty porządkowe, przekazywanie informacji mieszkańcom oraz współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Sołtys wraz z Radą Sołecka akceptuje również sprzedaż lub dzierżawę gruntów będących własnością gminy na terenie Haczowa. Do zadań pozastatutowych należy organizacja robót pracowników robót interwencyjnych oraz pracowników grupy remontowej przy Urzędzie Gminy.
 

Wśród zrealizowanych inwestycji i remontów w 2021 roku, zostały wymienione te najważniejsze:
 

 • dalsza budowa sieci wodociągowej,
 • budowa chodnika w kierunku Trześniowa i Bzianki,
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych: „na Górkach”, i „do Rodzaja”,
 • wydzielenie drogi gminnej łączącej drogę powiatową z lasem,
 • wykonanie elewacji na budynku Domu Nauczyciela w Haczowie,
 • projekt techniczny oświetlenia drogi „na Wygonie” oraz „na Górze”,
 • rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego,
 • wykonanie placu rekreacji nad Wisłokiem,
 • renowacja płyty boiska sportowego na stadionie gminnym,
 • dotacja do zabytków skierowana do kościoła w Haczowie,
 • zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Fizykoterapii.
   

Dodatkowo ekipa budowlana koordynowana przez Pana Sołtysa wykonywała roboty malarskie w szkołach, remonty dróg gminnych, prace remontowe w budynku urzędu gminy. Sołtys Haczowa Pan Ryszard Błaż, wspomniał również o przeprowadzonej przez Radę Sołecką zbiórce pieniędzy z przeznaczeniem dla poszkodowanego w wyniku pożaru mieszkańca naszej gminy.
 

Wśród planów na 2022 rok z wykorzystaniem Funduszu sołeckiego Sołtys wymienił między innymi budowę wiaty przy przedszkolu w Haczowie oraz zakup wyposażenia placu rekreacyjnego.
Uzupełniając wypowiedź pana sołtysa dotyczącą inwestycji w miejscowości Haczów Wójt wskazał następujące prace zaplanowane na rok bieżący:
 

 • wykonanie windy w szkole
 • wykonanie nawierzchni drogi „Na Górkach”
 • wykonanie chodnika w kierunku Bzianki oraz przy drodze powiatowej w kierunku Trześniowa
 • wykonanie oświetlenia ulicznego do kładki „Na Górze” i „Na Wygonie”,
 • wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w kilku punktach miejscowości,
 • wykonanie nawierzchni drogi „Na Górkach”,
 • remont przepompowni ścieków,
 • wykonanie balustrad kładki na Wygonie,
 • wykonanie podłogi na scenie w remizie OSP oraz monitoringu obiektu,
 • wykonanie piłkochwytów na stadionie,
 • budowa garażu na busy,
 • wykonanie drogi pod „Magdelanę” z parkingiem koło kościoła.
   

Uczestnikiem zebrania był również Dariusz Dmitrowski, geodeta który przekazał zgromadzonym informacje dotyczące modernizacji granic działek położonych na terenie Haczowa i odpowiedział na szereg pytań dotyczących zmiany map z analogowych na numeryczne.
 

Podczas zebrania Wójt Gminy Haczów, przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2021 rok. Wymienił najważniejsze uchwały podjęte przez Radę Gminy i przedstawił dochody budżetowe i wydatki poniesione w 2021 roku. Wśród 79 uchwał podjętych przez Radę Gminy znalazły się m.in.:
 

 • uchwalenie budżetu Gminy Haczów na 2022 rok,
 • uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Haczów,
 • zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminami Besko i Rymanów w sprawie przejęcia od Gmin Rymanów i Besko zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego
 • uchwalenie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Haczów,
 • przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Haczów na lata 2021-2024,
 • ustalenie dopłaty do 1m3 ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług.
   

Gmina prowadziła inwestycje we wszystkich miejscowościach. Prace te wpłynęły na poprawę warunków życia ich mieszkańców, ale generują także koszty remontów oraz koszty stałe takie jak: usługi prawne, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie czy obsługę zorganizowanych w każdej miejscowości darmowych punktów szybkiego, bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Inwestycje o znaczeniu ponadgminnych dotyczące mieszkańców to planowana na terenie gminy elektrownia fotowoltaiczna, dobiegające końca prace przy budowie gazociągu relacji Strachocina – Pogórska Wola czy droga szybkiego ruchu S-19.
 

Wśród informacji przedstawionych przez Wójta Gminy znalazły się także te dotyczące zbiórki azbestu i odpadów komunalnych, oczyszczani ścieków, pomocy społecznej, oświaty i działalności instytucji kultury. Pan Wójt zaapelował do mieszkańców o dokładną segregację odpadów, która przede wszystkim pozwoli uniknąć kar.
 

Na koniec Wójt Gminy przedstawił uzyskana wysoką pozycją gminy z rankingu „Gmina dobra do życia”.
 

Głos zabrał również Prezes OSP Haczów, który przedstawił sprawozdanie z działań straży i zaapelował o przestrzeganie prawa i rozsądek w alarmowaniu służb ratunkowych.
 

W ostatniej części spotkania zebrani dyskutowali m.in. na temat domu opieki dziennej dla seniorów czy budowę żłobka, zmiany terminu zebrań wiejskich, projektu fotowoltaiki na terenie gminy a także przedstawili swoje potrzeby dotyczące budowy i naprawy dróg.
 

MM