W niedzielę 22 maja w Domu Ludowym w Jabłonicy Polskiej odbyło się Zebranie Wiejskie zorganizowane przez Sołtysa Roberta Szafrańca. Na wstępie Sołtys przywitał gości i zgromadzonych licznie mieszkańców, podziękował za owocną współpracę Wójtowi, Radzie Gminy i Radzie Sołeckiej oraz omówił najważniejsze wydarzenia minionego roku, które miały wpływ na życie mieszkańców sołectwa. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Radny Rady Gminy Haczów Marek Prejsnar oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej Zbigniew Józefczyk.
 

Sołtys wsi przedstawił zrealizowane w 2021 roku remonty i inwestycje dotyczące sołectwa. Były to m.in.:
 

 • kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej „Na Wytrząskę”
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Haczowa
 • modernizacja Domu Ludowego
 • wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze „Na Zapłocie”
 • zakup chłodni do kaplicy cmentarnej
 • wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej „Na Budzyń”
 • zakup i montaż barier drogowych oraz luster
 • zakup bramy garażowej do OSP
   

Następnie Radny Rady Gminy Marek Prajsnar przedstawił plany inwestycji na rok bieżący:
 

 • wykonanie monitoringu i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego
 • wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w kierunku Malinówki i w „Dębinie”
 • remont przepompowni ścieków
 • budowa wodociągu
 • wykonanie projektu budowlanego chodnika od cmentarza w kierunku Malinówki
 • wykonanie oświetlenia koło Szkoły
 • wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika wyrównawczego wodnego
 • wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej
 • wykonanie piłkochwytów na stadionie.
   

W dalszej części głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił zgromadzonym informacje o pracy samorządu oraz jednostek organizacyjnych. Uzupełniając wypowiedź Sołtysa i Radnego dotyczącą inwestycji Wójt zwrócił uwagę na stale rosnące koszty nie tylko materiałów, ale i koszty stałe, takie jak usługi kominiarskie, przeglądy okresowe, badania instalacji elektrycznych w budynkach gminnych, usługi prawne, usługi pocztowe czy utrzymania samochodu dowożącego uczestników do ośrodka wychowawczego w Brzozowie. Mieszkańcy Jabłonicy Polskiej mogli również dowiedzieć się o inwestycjach ponadgminnych, o stanie oświaty, ochronie środowiska, działaniach podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czy ośrodki kultury na terenie gminy.
 

Po sprawozdaniu Wójta głos zabrał Zbigniew Józefczyk Prezes OSP apelując do mieszkańców o zachowanie bezpieczeństwa na drogach, utrzymanie drożności kominów czy nie wypalanie traw. Wójt podziękował strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy za ciągłą gotowość do niesienia pomocy nie tylko w gaszeniu pożarów, ale również w działaniach związanych z utrzymującą się pandemią rozprowadzając maseczki, zapewniając transport do punktów szczepień czy pomocą Ukraińcom uciekającym przed wojną rozgrywającą się na terenie ich kraju.
 

W ostatniej części spotkania mieszkańcy zadawali pytania dotyczące m.in. światłowodu w rejonie Wytrząski czy dróg dojazdowych. Pani Anna Zywar przedstawiła sprawozdanie Rady Cmentarza za rok ubiegły.
 

Na koniec Sołtys Robert Szafraniec podziękował wszystkim za przybycie.