15 maja w Sali Domu Ludowego w Malinówce odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Stanisław Jakiel, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Tasz, Sołtys Malinówki Roman Kielar prowadzący spotkanie oraz zaineresowani mieszkańcy sołectwa. Zebranie rozpoczęło się od sprawozdania z przeprowadzonych w ubiegłym roku na terenie Malinówki inwestycji oraz planowanych prac, które przedstawił Wójt Gminy.
 

W 2021 roku wśród najważniejszych inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców w sołectwie Malinówka są:
 

 • wykonanie nawierzchni drogi gminnej w kierunku pana Ptaka
 • wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przepustu na potoku „Jabłonka”
 • modernizacja Domu Ludowego
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej parkingu przy cmentarzu
 • wykonanie projektów technicznych sieci kanalizacyjnej na „Koźlińcu” współfinansowane z Funduszu Sołeckiego
 • przebudowa przepustu na potoku koło kościoła
   

W planie na rok bieżący znalazły się:
 

 • wykonanie bramy przepustowej przy budynku szkoły
 • przebudowa dróg koło pana Makiela, pana Kielara i koło kościoła
 • budowa sieci wodociągowej
 • wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej „ Na Mogiłach”
 • budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 591/4 oraz na „Koźlińcu II” przy wsparciu Funduszu Sołeckiego
 • wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego na drodze cmentarz – Mogiły
 • wykonanie projektu technicznego osuwiska na drodze „Na Mogiły”
 • przebudowa mostu na drodze „Do Cisów”.
   

W dalszej części spotkania Wójt omówił pracę Rady Gminy Haczów w roku ubiegłym i bieżącym wskazując najważniejsze podjęte uchwały, oraz pracę jednostek organizacyjnych.
 

Na prośbę Magdaleny Ignaczyńskiej pracującą w Gminnym Punkcie Doradztwa Rolniczego w Haczowie Wójt przedstawił kierunki działalności ODR :
 

 • pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie, których termin upływa 31 maja
 • udzielanie pomocy w zakresie sporządzania dokumentacji celem uzyskania środków pochodzących z Unii Europejskiej na cele rolnicze
 • szacowanie szkód łowieckich na terenie gminy
 • prowadzenie szkoleń dla rolników celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • prowadzenie w gospodarstwach Książek Rachunkowości Rolnej
 • organizowanie badań sprawności technicznej opryskiwaczy
 • doradztwo technologiczne w oparciu o wyniki badań gleb na zasobność w makro i mikroelementy oraz pH
 • organizowanie kursów dla wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin
 • upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.
   

Na zakończenie mieszkańcy podejmowali tematy dotyczące inwestycji na rok bieżący, m.in. poprawy jakości dróg i mostów, uzupełnienie poboczy na drodze w stronę Koźlińca, rozbudowy części garażowej przy OSP, wymiana samochodu strażackiego i inne.
 

Sołtys wsi podziękował wszystkim za przybycie i udział w spotkaniu.