20 marca 2022 roku w Trześniowie odbyło się Zebranie Wiejskie. Zebraniu przewodniczył Sołtys wsi Maciej Wojtuń. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel oraz Radny Rady Gminy Tomasz Bok.
 

Po przywitaniu gości i zebranych mieszkańców Pan Sołtys podsumował prace Sołtysa i Rady Sołeckiej w Trześniowie, zrealizowane w ubiegłym roku. Były to m.in.:
 

 • oświetlenie drogi gminnej koło Domu Ludowego w wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego,
 • oświetlenie drogi gminnej na „Zagórz” także przy dofinansowaniu z Funduszu Sołeckiego,
 • przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Domu Ludowego,
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej parkingu przy przedszkolu,
 • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 887,
 • wykonanie drogi dojazdowej do pól,
 • przebudowa oczyszczalni ścieków,
 • budowa wodociągu,
 • wykonanie chodnika przy drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu.
   

Decyzją Rady sołeckiej w Trześniowie Fundusz Sołecki, w bieżącym roku, zostanie przeznaczony na przebudowę drogi gminnej „Zagumnie”, zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Trześniów oraz zakup reflektorów na miejscowy stadion.
 

Pozostałe inwestycje zaplanowane na rok bieżący w sołectwie Trześniów, to przede wszystkim:
 

 • remont drogi „Krawcówka”,
 • przebudowa drogi „Do Stolarni”,
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Haczowa,
 • remont drogi nr 694,
 • poprawa warunków technicznych obiektu Domu Ludowego – malowanie dachu, remont sanitariatu i parkiet w świetlicy OSP,
 • kontynuacja budowy wodociągu.
   

Pan sołtys zwrócił się do mieszkańców z prośba o porządkowanie swoich przydomowych obejść pamiętając także o granicy działki z chodnikiem.
 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił prace samorządu w roku 2021 oraz plany na 2022 dotyczące w szczególności sołectwa Trześniów. Najważniejsza inwestycja w minionym roku w tej miejscowości to budowa wodociągu i oczyszczalni ścieków kontynuowana w roku bieżącym.
 

Podczas spotkania Pan Wójt omówił także zagadnienia związane z ochroną środowiska i poinformował, że w sprawach dotyczących wycinki drzew właściciele lasów prywatnych z miejscowości Trześniów Buków, Jasionów i Wzdów w sprawie pozyskania drewna powinni kontaktować się z Nadleśnictwem Brzozów, natomiast na działkach przydomowych i śródpolnych wniosek o wycinkę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Haczowie. Mieszkańcy Haczowa, Malinówki i Jabłonicy Polskiej podlegają Nadleśnictwu Kołaczyce.
 

Przedstawiając zebranym stan oświaty w 2021 roku w gminie Haczów Pan Wójt poinformował, że szkoły na terenie naszej gminy realizowały w 2021 roku następujące projekty: „Szkolny klub sportowy”, „Laboratoria Przyszłości”, „Akademia Małych Zdobywców”, czy „Akademia Chóralna”. W każdej ze szkół przeprowadzone zostały również remonty i inwestycje obejmujące malowanie sal, cyklinowanie parkietów, wymiana paneli i podłóg, naprawy instalacji elektrycznej czy wodnej, naprawy dachu, remont elewacji i inne. Dla ciągłego rozwoju i podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży szkoły ponosiły wydatki na pomoce dydaktyczne takie jak: monitory interaktywne z aplikacjami do nauki, pomoce do zajęć rewalidacyjnych, drukarki 3D, długopisy 3D, klocki do nauki robotyki, laptopy, tablety, okulary VR i wiele innych przedmiotów potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu szkół. Wśród ponoszonych kosztów jest również dożywianie dzieci, zakup podręczników czy dowożenie dzieci do ośrodka specjalnego w Brzozowie. Spadkowa tendencja urodzeń i zmniejszająca się liczba uczniów, przekłada się na zmniejszenie subwencji oświatowej i wzrost kosztów dofinansowania oświaty ze środków własnych gminy.
 

Podczas dyskusji mieszkańcy poruszyli temat przepustowości miejscowych rzek, zabudowy fundamentów PPGR, wodociągu oraz farmy fotowoltaicznej.
 

MM