Zebranie wiejskie we Wzdowie

 

W niedzielę 24 marca o godzinie 11.00 w Sali Domu Ludowego we Wzdowie odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczył Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Sołtys wsi Andrzej Gromek, Radny Rady Gminy Piotr Śmietana oraz mieszkańcy wsi. Spotkanie poprowadził Sołtys, który na wstępie przedstawił inwestycje i remonty przeprowadzone w roku ubiegłym oraz te zaplanowane na rok bieżący.
 

Największą inwestycją przeprowadzoną w ubiegłym roku i kontynuowaną w tym roku w miejscowości Wzdów jest modernizacja Domu Ludowego, obejmująca remont sali wraz z wymianą parkietu, adaptację pomieszczeń pod sceną, a w dalszym etapie remont obejmie wejście oraz hol. Wśród inwestycji z roku poprzedniego sołtys wymienił także budowę chodnika powiatowego w kierunku Beska, wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej za parkiem współfinansowane z Funduszu Sołeckiego, projekt technicznego oświetlenia ulicznego w kierunku Jaćmierza, modernizacja stadionu, która dotyczyła wymiany, ławek oraz bramek, a przede wszystkim ogrodzenia, które chroni boisko przed niewłaściwym wykorzystywaniem go.
 

Na rok 2022 zaplanowano następujące inwestycje dotyczące miejscowości:
 

  • przebudowa drogi gminnej na działce 2261, 2262, 2246 z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego,
  • modernizacja budynku szatni sportowej,
  • wykonanie monitoringu Domu Ludowego,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego koło SKRu,
  • budowa wodociągu,
  • wymiana pieca C.O. w szkole podstawowej.
     

Sołtys wsi zapewnił także mieszkańców o bieżących remontach dróg dojazdowych do pól z wykorzystaniem klińca i pospółki. Zachęcił również do zgłaszania miejsc, w których te potrzeby są widoczne.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który w obszernym sprawozdaniu przedstawił pracę samorządu oraz wskazał najważniejsze inwestycje dotyczące całej gminy oraz te ponadgminne. Zebrani mieszkańcy mogli także dowiedzieć się o poniesionych przed gminę w 2021 roku wydatkach i dochodach.
 

Wśród przedstawionych informacji znalazły się także te dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im funkcjonowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. W gminie Haczów przyczyny korzystania z pomocy społecznej są zróżnicowane, dotyczą m.in. ubóstwa – 50 rodzin, bezdomności – 3 rodziny, potrzeby ochrony macierzyństwa – 17 rodzin, bezrobocia – 54, niepełnosprawności – 45, długotrwałej choroby – 81, czy bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 11 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku udzielał następujących form pomocy mieszkańcom: zasiłki stałe, okresowe, DPS, usługi opiekuńcze, dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, zasiłki celowe na zakup żywności, zakup posiłków dla uczniów w szkołach. 307 rodzin korzystało ze świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, które obejmowały m.in. urodzenie dziecka – 19 świadczeń, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 87, samotnego wychowywania dziecka – 156, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 428, rozpoczęcia roku szkolnego – 344, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 974, wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej – 1147, czy świadczeń opiekuńczych – 2528. Zadania własne GOPSu dotyczą także: udzielania schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawania zasiłków okresowych i celowych, pracy socjalnej, dożywiania dzieci, sprawowania pogrzebu, kierowania do domu pomocy społecznej mieszkańców. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to m.in. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
 

Rok 2022 będzie dla Ośrodka Pomocy Społecznej kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw, przyjętych programów gminnych, a także podejmowanych inicjatyw w zakresie rozwiazywania problemów społecznych.
 

W końcowej części zebrania wiejskiego mieszkańcy przedstawili Sołtysowi i Wójtowi wnioski dotyczące bieżących problemów związanych z miejscowością: usuniecie zakrzaczeń wzdłuż dróg, zagrażających użytkownikom; remonty dróg zniszczonych przez ciężki sprzęt wywożący pozyskane podczas wycinki drzewo; problem odbioru opon o niestandardowych wymiarach przez PSZOK zlokalizowany w Haczowie czy utrzymanie czystości przy wiatach przystankowych.