Zebranie wiejskie we Wzdowie

W niedzielę 19 marca o godzinie 11.15 w Sali Domu Ludowego we Wzdowie odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczył Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Sołtys wsi Andrzej Gromek, Radny Rady Gminy Piotr Śmietana oraz mieszkańcy wsi. Spotkanie poprowadził Sołtys, który na wstępie przedstawił inwestycje i remonty przeprowadzone w ubiegłym roku.

Wśród inwestycji przeprowadzonych w ubiegłym roku znalazły się:

 • budowa wodociągu,
 • modernizacja Domu Ludowego, obejmująca remont holu oraz wejście,
 • przebudowa drogi gminnej na działce 2261, 2262, 2246 z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego,
 • modernizacja budynku szatni sportowej,
 • wykonanie monitoringu Domu Ludowego,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego koło SKRu,
 • wymiana pieca C.O. w szkole podstawowej,
 • wykonanie projektu budowlanego przebudowy oczyszczalni,
 • remonty dróg dojazdowych do pól z wykorzystaniem klińca i pospółki.

 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który wymienił inwestycje zaplanowane na bieżący rok:

 • przebudowa drogi gm. „Górki”
 • przebudowa drogi gm. „Ruda”
 • budowa wodociągu
 • prace budowlane przy ośrodku zdrowia
 • budowa chodnika przy drodze pow. w kier. Beska
 • budowa oświetlenia ulicznego w kier. Jaćmierza

 
Rada Sołecka Wzdowa zadecydowała, że tegoroczny Fundusz Sołecki zostanie przeznaczony na zakup chłodni do Domu Ludowego oraz montaż klimatyzacji w Domu Ludowym.

W obszernym sprawozdaniu Wójt Gminy przedstawił pracę samorządu, podejmowane uchwały, oraz wskazał najważniejsze inwestycje dotyczące całej gminy oraz te ponadgminne. Zebrani mieszkańcy mogli także dowiedzieć się o poniesionych przed gminę w 2022 roku wydatkach i uzyskanych dochodach, o rosnących kosztach stałych, gospodarce wodno – ściekowej, ochronie środowiska, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działalności instytucji kultury czy stanie oświaty w Gminie Haczów.

Wśród przedstawionych informacji znalazły się te dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im funkcjonowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Od ubiegłego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie wypłaca świadczenia „500+”, które zostało przekazane do ZUS-u, natomiast oprócz kontynuacji realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw, przyjętych programów gminnych, a także podejmowanych inicjatyw w zakresie rozwiazywania problemów społecznych Ośrodek zajmuje się także dodatkowymi zadaniami takimi jak: dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek do zakupu drewna, dodatek gazowy czy elektryczny oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

W gminie Haczów przyczyny korzystania z pomocy społecznej są zróżnicowane, dotyczą m.in. ubóstwa – 44 rodziny, bezdomności – 5 rodzin, potrzeby ochrony macierzyństwa – 21 rodzin, bezrobocia – 34, niepełnosprawności – 44, długotrwałej choroby – 77, czy bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 10 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku udzielał następujących form pomocy mieszkańcom: zasiłki stałe, okresowe, celowe, Domy Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, zasiłki celowe na zakup żywności, zakup posiłków dla uczniów w szkołach.

Ze świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego skorzystały 262 rodziny. Zasiłki obejmowały m.in. urodzenie dziecka – 19 świadczeń, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 100 świadczeń, samotnego wychowywania dziecka – 128, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 438, rozpoczęcia roku szkolnego – 309, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 786, wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej – 1080, świadczeń opiekuńczych – 2632, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 54, świadczenie rodzicielskie – 304, czy wychowawcze – 1719. Zadania własne GOPSu dotyczą także: udzielania schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawania zasiłków okresowych i celowych, pracy socjalnej, dożywiania dzieci, sprawowania pogrzebu, kierowania do domu pomocy społecznej mieszkańców. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to m.in. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

W końcowej części zebrania mieszkańcy zgłaszali Sołtysowi i Wójtowi bieżące problemy związane z remontami i budową dróg, przeniesieniem Ośrodka Zdrowia, adaptacją pomieszczeń w Domu Ludowych, czy ważnym dla wszystkich tematem braku utrzymania parku przez prywatnego właściciela oraz drzew stwarzających zagrożenie dla mieszkańców.