Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Haczów w 2020 roku


Legenda (jednolity system segregacji odpadów):
legenda1Składanie lub korygowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązek złożenia deklaracji:

Właściciel nieruchomości składa do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca, lub
b) w przypadku zmiany danych objetych deklaracją - do 10 dnia miesiąca następującego po zaistnieniu zmiany

Formularze deklaracji

Polecamy formularz elektroniczny na platformie e-puap

Deklarację można również wydrukować: deklaracja.doc

Jak złożyć

  1. Deklaracje drukowane - osobiście lub listownie pod adresem: Urząd Gminy Haczów 36-213 Haczów 573, lub
  2. Deklaracje elektroniczne (wymagane podpisanie deklaracji podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym)

    a) poprzez wypełnienie formularza na platformie „ePUAP” Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej lub
    b) jako podpisany elektronicznie załącznik - na adres e-mail: gmina@haczow.pl

Kiedy i jak zapłacić?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest raz na miesiąc, bez wezwania, z dołu do dnia 27 każdego miesiąca.

Szczegółowo zasady określa uchwała Rady Gminy Haczów nr X/84/2019 z 25 listopada 2019 r.

Wpłat mozna dokonywać w kasie urzędu (gotówką lub przy pomocy karty płatniczej), przelewem na numer konta: 88 1130 1105 0005 2128 4420 0004, lub przez inkasentów w poszczególnych miejscowościach

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Haczów, pok. Nr 15 i 16 lub pod nr tel. 13 43 910 06 wewn. 30 lub 31 w godzinach pracy Urzędu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE HACZÓW OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Haczów Nr XLVI/314/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Nr XLVI/307/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Haczów Urząd Gminy w Haczowie informuję, że od 1 stycznia 2019 r., na terenie gminy Haczów zmieniają się zasady segregowania odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Zmiana dotyczy zarówno liczby i oznaczeń worków jak również frakcji odpadów jakie będzie należało w tych workach umieszczać.

Poniżej przedstawiamy Państwu nowe zasady segregacji odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, które już od 1 stycznia 2019 r. obowiązywać będą wszystkich mieszkańców Gminy Haczów.

 

WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
• nakrętki, (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych),
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików,

Nie należy wrzucać

• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,

 

 

WOREK KOLORU NIEBIESKIEGO - PAPIER 

Należy wrzucać

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe,

 Nie należy wrzucać

• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
• ubrań,

 

 

 

WOREK KOLORU ZIELONEGO - SZKŁO

 

Należy wrzucać

• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców),

Nie należy wrzucać

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów i strzykawek,

 

 

WOREK KOLORU BRĄZOWEGO - ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• niezaimpregnowane drewno,
• resztki żywności

Nie należy wrzucać

• kości zwierząt,
• oleju jadalnego,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych),

 

WOREK KOLORU CZARNEGO - ODPADY ZMIESZANE  

  • Do worka z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Miedzy innymi: papier nie nadający się do segregacji ( kalka ,papier techniczny, papier lakierowany, zabrudzony , zatłuszczony papier jednorazowe opakowania z papieru i naczyń jednorazowych), worki z odkurzacza , odpady higieniczne (waciki , pieluchy , podpaski, chusteczki higieniczne , serwetki, zużyte ręczniki papierowe) , lustra , szkło zbrojone , ceramika , porcelana znicze z zawartością , opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych, plastikowe zabawki zmiotki (śmieci) , tekstylia , zużyte obuwie , ogólnie wszystko to , czego nie można wyrzucać do pozostałych worków, a co nie jest odpadem niebezpiecznym ,
• Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki odpadów wrzucają do niego zmieszane odpady komunalne z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

WOREK KOLORU SZAREGO - POPIÓŁ 

• Do worka wrzucamy zimny popiół z palenisk , urządzeń grzewczych i kotłów c.o. opalanych drewnem, węglem, papierem.
• Niedopuszczalne jest wrzucanie do worka popiołu powstałego ze spalania tworzyw sztucznych, gumy, drewna impregnowanego i lakierowanego, gruzu i innych odpadów budowlanych.ODPADY SPECJALNE 


 Odpady wielkogabarytowe
to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, to przede wszystkim meble: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.


Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.


Bedą odbierane na PSZOK w Haczowie (po jego utworzeniu w II połowie 2020 roku)

 


Odpady budowlane i rozbiórkowe
to gruz ceglany, ceramiczny i betonowy elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna) instalacje metalowe i winidurowe (wanny, armatura, przewody wodociągowe i kanalizacyjne) odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, okna, posadzki, boazeria), wełna mineralna, złom i stal zbrojeniowa. Będą odbierane raz do roku.


Bedą odbierane na PSZOK w Haczowie (po jego utworzeniu w II połowie 2020 roku)

 


Opony

Bedą odbierane na PSZOK w Haczowie (po jego utworzeniu w II połowie 2020 roku)

 


Odpady niebezpieczne
Należą do nich: żarówki i świetlówki, wszystkie typy baterii i akumulatory, farby, kleje, lakiery, rozpuszczalniki, spreje, również puste opakowania po aerozolach, środki ochrony roślin, środki do oprysku i nawozy, środki czyszczące takie jak chlor, amoniak i silne detergenty, środki do konserwacji drewna i opakowania po tych substancjach, niewykorzystane lub przeterminowane leki, opakowania po olejach i smarach chemikalia fotograficzne, termometry różnego rodzaju, odpady medyczne i weterynaryjne, środki do konserwacji drewna i opakowania po tych substancjach, gaśnice pożarowe, butle gazowe, kuchenki, bezpieczniki itp. Tych odpadów nie wolno wrzucać do śmieci zmieszanych. Będą one odbierane nieodpłatnie, analogicznie jak w latach ubiegłych raz do roku. Przeterminowane lekarstwa można oddać bezpłatnie w aptekach. 

 


Elektroodpady
Gmina Haczów i Rupiecisko.pl organizują CAŁOROCZNĄ ZBIÓRKĘ ELEKTROODPADÓW

Jak to działa?
Zadzwoń pod numer 798 491 716 i umów się na odbiór.
Pracownicy rupiecisko.pl przyjadą na miejsce, pomogą w wyniesieniu i załadunku sprzętu. Jesteśmy na terenie gminy raz na 1-2 tygodnie.

Co zbieramy:

 


Dbajmy o czystość naszego powietrza

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

tabelka

Czy wiesz, że:

Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o nbsp;średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).