Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

W związku z wymogami określonymi w art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 638) Wójt Gminy Haczów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie:

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2022 rok"

Do dnia 15.12.2021 roku można składać uwagi w formie pisemnej lub na załączonym formularzu na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@haczow.pl lub faksem na nr 13-43-91-696.

Dokumenty do pobrania:

projekt.pdf
Projekt uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2022 rok"

formularz.doc
Formularz opiniowania projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2022 rok"