Z A W I A D O M I E N I E

herb

Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia, że w dniu w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Haczów.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) „Rocznego Programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,
b) dopłaty do 1 m3 ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług,
c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Haczów,
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2021 rok,
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad sesji.
     

Przewodniczący
Rady Gminy Haczów
Piotr Tasz