SOŁECTWO MALINÓWKA


W 2020 roku w sołectwie Malinówka zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne:


 • remont drogi obok Domu Ludowego
 • remont drogi Koźliniec I
 • odnowienie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej
 • wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
 • wykonanie oświetlenia ulicznego dróg 591/4, 598 i 605
 • wykonanie projektu technicznego zabezpieczenie osuwiska „Mogiły”
 • modernizacja zaplecza sanitarnego w Domu Ludowym
 • wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego drogi Koźliniec I

W 2021 roku planowane do zrealizowania są następujące zadania:


 • przebudowa przepustu na potoku „koło kościoła”
 • wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej „przysiółek Koźliniec i Mogiły”
 • wykonanie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Pana Ptaka
 • przebudowa przepustu na potoku „Jabłonka”, dokumentacja techniczna
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej parkingu przy cmentarzu
 • modernizacja Sali tanecznej w Domu Ludowym.

Z funduszu sołeckiego zostaną wykonane projekty techniczne sieci kanalizacyjnej „Przysiółek Koźliniec i Mogiły”Do sprawozdania Pana Sołtysa Romana Kielara dołączamy dalsze informacje dotyczące ochrony środowiska w naszej gminie.


Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Haczów


W roku 2020 w gminie Haczów wywieziono i zagospodarowano 1.144,86 ton odpadów komunalnych.
Stawka za odpady komunalne wynosi w bieżącym roku 19,00 zł miesięcznie od każdej osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym i 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu naszej gminy w 2021 roku, terminu płatności czy sposobu segregacji można uzyskać na stronie Urzędu Gminy pod linkiem: https://haczow.pl/odpady

W 2020 roku gmina zakupiła 438.088 szt. worków do segregacji śmieci.

Od 9 września 2020 roku rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czyli miejsce, w którym mieszkańcy Gminy w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać wytwarzane w gospodarstwach domowych selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • popiół,
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie,
 • zużyte akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady komunalne niekwalifikujące się do odpadów medycznych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstylne i odzież.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Zakładu ds. Gospodarki Wodno – Ściekowej Haczów 595A (Oczyszczalnia Ścieków w Haczowie). Przyjmowanie odpadów komunalnych odbywa się w środy i piątki w godz. Od 7.00 do 13.00.

Więcej informacji o PSZOK --> https://haczow.pl/pszok


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów w 2020 roku.


Od 10 sierpnia do 30 września 2020 roku firma AKS-POL Tarnów usunęła z terenu gminy wyroby zawierające azbest w ilości 92,870 Mg, w tym na poszczególne miejscowości:
Malinówka: 9,41 Mg, Wzdów: 16,88 Mg, Trześniów: 8,18 Mg, Haczów: 24,41 Mg, Jabłonica Polska: 16,54 Mg, Jasionów: 10,67 Mg, Buków: 6,78 Mg

Wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest można składać w Urzędzie Gminy w pok. nr 15.